Zapytanie

Elektroniczne postępowanie upominawcze

Treść zapytania

W jaki sposób elektroniczne postępowanie upominawcze ułatwia mi dochodzenie roszczeń?


Odpowiedź

Główną zaletą korzystania z elektronicznego postępowania upominawczego jest możliwość dokonywania czynności procesowych przez Internet. Do złożenia pozwu konieczne jest założenie konta użytkownika w systemie teleinformatyczny e-Sądu (https://www.e-sad.gov.pl/). Do pozwu nie załącza się także dowodów, a nakaz zapłaty jest wydawany w oparciu o uprawdopodobnienie roszczenia. Nakaz zapłaty w EPU może zostać wydany w przypadku roszczenia pieniężnego, niezależnie od jego wysokości i tytułu prawnego żądania.

Nakaz zapłaty nie może być wydany, jeżeli według treści pozwu:

1) przedstawiony przez powoda stan faktyczny budzi wątpliwości;

2) roszczenie jest oczywiście bezzasadne;

3) zaspokojenie roszczenia zależy od świadczenia wzajemnego;

4) miejsce pobytu pozwanego nie jest znane albo gdyby doręczenie mu nakazu nie mogło nastąpić w kraju.

Pozwanemu e-Sąd doręcza pozew w formie tradycyjnej, a pozwany może dokonać wyboru sposobu doręczania pism drogą elektroniczną. W przypadku nakazu zapłaty pozwany może wnieść sprzeciw. Wniesienie sprzeciwu w terminie powoduje umorzenie postępowania, co oznacza, że powód będzie musiał wnieść pozew ponownie, tym razem w drodze tradycyjnej.

W przypadku umorzenia postępowania każda ze stron ponosi koszty procesu związane ze swym udziałem w sprawie. Jeżeli w ciągu trzech miesięcy od dnia wydania postanowienia o umorzeniu elektronicznego postępowania upominawczego powód wniesie pozew przeciwko pozwanemu o to samo roszczenie w postępowaniu innym niż EPU, skutki prawne, które ustawa wiąże z wytoczeniem powództwa, następują z dniem wniesienia pozwu w elektronicznym postępowaniu upominawczym. Na żądanie stron sąd uwzględni koszty poniesione przez strony w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?