Zapytanie

Firmy sp. z o.o. sp. k.

Treść zapytania

Jakie korzyści przynosi sytuacja, w której spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest komplementariuszem spółki komandytowej?


Odpowiedź

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa stanowi znaną kodeksowi spółek handlowych spółkę komandytową, której specyfika polega na pełnieniu roli komplementariusza przez spółkę z o.o.

Aby spółka komandytowa mogła funkcjonować, konieczne jest posiadanie co najmniej jednego komplementariusza i jednego komandytariusza. Komandytariusze, zgodnie z zasadą, nie mają udziału w zarządzaniu sprawami spółki ani nie reprezentują jej. Ich odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości sumy komandytowej, zgodnie z art. 111 ksh. Co więcej, na mocy art. 112 ksh zakres ich odpowiedzialności jest obniżany o sumę wniesionego wkładu na pokrycie sumy komandytowej.

Z kolei komplementariusze są odpowiedzialni za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem. Rola komandytariuszy w spółce jest raczej bierna, podczas gdy komplementariusze pełnią aktywną rolę, zarządzając i ponosząc pełną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako osoba prawna, może pełnić funkcję komplementariusza w spółce komandytowej. W takiej sytuacji firma (nazwa) spółki komandytowej musi odzwierciedlać pełną nazwę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zgodnie z postanowieniami art. 160 Kodeksu spółek handlowych, firma tego rodzaju spółki powinna zawierać oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. W obrocie gospodarczym spółki mogą korzystać ze skrótów dotyczących formy prawnej, np. „sp. z o.o.” lub „spółka z o.o.”, a także „sp.k.”. Niemniej jednak, należy pamiętać, że firma spółki komandytowej musi obejmować pełną nazwę komplementariusza będącego osobą prawną, a skróceniu może ulec jedynie określenie formy prawnej spółki, która używa tego skrótu w nazwie, czyli „sp.k.”.

W praktyce oznacza to, że wszelkie oficjalne dokumenty spółki komandytowej, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, powinny zawierać co najmniej oznaczenie „spółki z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.”.

Największą zaletą omawianej formy jest obniżenie ryzyka związanego z odpowiedzialnością za zobowiązania spółki. Komplementariusz (spółka z o.o.) odpowiada za zobowiązania spółki komandytowej całym swoim majątkiem, który w przypadku spółki z o.o. pełniącej funkcję komplementariusza nie musi być pokaźny. Minimalna wysokość kapitału zakładowego sp. z o.o. to jedynie 5.000,00 zł. Z kolei komandytariusz takiej spółki będzie odpowiadał jedynie do wysokości sumy komandytowej, czyli określonej w umowie spółki komandytowej kwoty, której wysokość nie jest regulowana przez żadne przepisy.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?