Zapytanie

Funkcjonowanie spółki cywilnej

Treść zapytania

Czym jest spółka cywilna i jak funkcjonuje?


Odpowiedź

Spółka cywilna jest jednocześnie umową oraz formą prowadzenia działalności gospodarczej, opartą na współdziałaniu osób fizycznych związanych umową spółki cywilnej.

Zasady funkcjonowania spółki cywilnej zostały co do zasady uregulowanie w art. 860 – 875 kodeksu cywilnego, jednakże do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą znajdą zastosowanie również przepisy innych ustaw, m.in. ustawy o rachunkowości, czy ustaw podatkowych.

Zgodnie za art. 4 ust. 2 prawa przedsiębiorców:

Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.

Powyższe oznacza, że spółka cywilna nie ma osobowości prawnej, a w jej imieniu wszystkie działania prawne wykonują jej wspólnicy jako zarejestrowani w rejestrze przedsiębiorców przedsiębiorcy.

Wspólnikami spółki cywilnej mogą być nie tylko osoby fizyczne, lecz także osoby prawne, jak i tzw. ułomne osoby prawne, czyli jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, ale posiadające zdolność prawną, np. spółka jawna.

Szczegółowe zasady funkcjonowania spółki cywilnej reguluje umowa spółki cywilnej. Wspólnicy mają szeroką swobodę w kreowaniu jej treści. Umowa powinna zostać zawarta na piśmie. Należy również pamiętać, że zgodnie z art. 860 §  1 kodeksu cywilnego wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego przez działanie w sposób oznaczony, w szczególności przez wniesienie wkładów.

Wspólnicy spółki cywilnej są uprawnieni i zobowiązani do prowadzenia spraw spółki oraz mogą reprezentować spółkę w stosunku do osób trzecich, w takich granicach, w jakich są uprawnieni do prowadzenia jej spraw. Wspólnicy mają prawo udziału w zysku spółki, uczestniczą także jednak w stratach, i to całym swoim własnym majątkiem

Spółka cywilna charakteryzuje się szczególną formą odpowiedzialności wspólników. Zgodnie z art. 864 kodeksu cywilnego za zobowiązania spółki wspólnicy odpowiedzialni są solidarnie (To oznacza, że wspólnicy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki cywilnej).

Spółka cywilna nie posiada własnego majątku.

Podsumowując, najistotniejsze informacje dot. spółki cywilnej:

  1. wszelkie umowy zawierane są przez wspólników działających w ramach spółki cywilnej, nie przez spółkę,
  2. podmiotami praw i obowiązków są wspólnicy, nie spółka,
  3. wierzycielami czy dłużnikami są wspólnicy, solidarnie, nie spółka,
  4. w postępowaniu (sądowym, administracyjnym) stroną są wspólnicy, nie spółka,
  5. spółka nie posiada odrębnego majątku – jest to majątek wspólników.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?