Kalendarz

Projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o podatku od towarów i usług

11 marca 2022

11 kwietnia 2022

Projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o podatku od towarów i usług

Początek: 11 marca 2022
Koniec: 11 kwietnia 2022

Wszelkie opinie dotyczące projektu zachęcamy do składania poprzez formularz na platformie https://thevoiceofbusiness.pl/zapytanie/ lub mailowo na adres marcin.kacprzak@libertatis.org.pl. Uwagi i opinię zgłaszać można także bezpośrednio na adres mailowy sekretariat.dhr@minrol.gov.pl lub poprzez platformę https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12357601/katalog/12860966#12860966

Projekt.pdf
Uzasadnienie.docx
OSR.docx

W ramach projektu ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o podatku od towarów i usług rekomendowanym działaniem jest:
1) nowelizacja obowiązującej ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2021 r. poz. 76) polegająca na wprowadzeniu do jej treści przepisów:
dostosowujących zakres i istniejąca terminologię tej ustawy do wymagań rozporządzenia nr 2019/1009,
wyznaczających organy nadzoru rynku oraz zakres ich kompetencji,
dotyczących kar za naruszanie norm rozporządzenia 2019/1009 obowiązujących wprost z tego aktu prawnego.
2) nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2021 r. poz. 685, z późn. zm.) polegająca na dostosowaniu treści załącznika nr 3 do terminologii zaproponowanej w zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu.
Projekt ustawy nie wprowadza zmian w zakresie wprowadzania do obrotu produktów regulowanych prawem krajowym, lecz dostosowuje i określa na nowo właściwości organów w odniesieniu do nadzoru nad produktami nawozowymi objętymi ustawodawstwem harmonizacyjnym. W projekcie dostosowano kompetencje organów do obowiązków wynikających z przepisów rozporządzenia nr 2019/1009, a także określono sprawy z obszaru udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, nieuregulowane w tym akcie prawnym, takie jak przeprowadzanie kontroli jakości i zgodności oznakowania tych produktów oraz ich właściwego stosowania oraz przechowywania.
W rozporządzeniu nr 2019/1009 rozszerzono w stosunku do uchylonego rozporządzenia nr 2003/2003 katalog produktów nawozowych objętych ustawodawstwem harmonizacyjnym. Katalog ten dotyczy teraz nie tylko nawozów mineralnych (nawozy oznaczone znakiem „NAWÓZ WE”), ale także wszystkich innych produktów nawozowych takich jak podłoży do upraw, biostymulatorów, polepszaczy gleby, inhibitorów, w tym organicznych i mikrobiologicznych, charakteryzujących się działaniem stymulującym wzrost roślin, jak również poprawę jakości gleby. Akt ten wprowadza
odrębne od przepisów krajowych wymagania dla tych produktów i uzależnia ich wprowadzenie do obrotu od spełnienia tych wymogów potwierdzonego przez jednostki oceniające zgodność. Odpowiednie udokumentowanie spełnienia wymogów ww. rozporządzenia uprawnia do oznakowania takich produktów znakiem CE.
Rozporządzenie nr 2019/1009, poza utrzymaniem systemu oceny zgodności produktów nawozowych przeprowadzanym przez krajowe jednostki akredytujące, którego działanie skutecznie sprawdziło się w przypadku nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, wprowadzanych do obrotu na podstawie uchylonego rozporządzenia nr 2003/2003, określa dodatkowo wymóg objęcia ich zasadami przewidzianymi dla produktów podlegających europejskiemu ustawodawstwu harmonizacyjnemu.
Produkty wobec których stosuje się te zasady są przedmiotem oceny zgodności z właściwymi przepisami UE, są oznaczane znakiem CE, a także podlegają nadzorowi określonemu w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1020 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie nadzoru rynku i zgodności produktów oraz zmieniającego dyrektywę 2004/42/WE oraz rozporządzenia (WE) nr 765/2008 i (UE) nr 305/2011 (Dz. Urz. UE L 169 z 25.06.2019, str. 1).

Rozporządzenie nr 2019/1009, w przepisach przejściowych, wyznacza również dalszy status prawny nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, które zostały wprowadzone do obrotu przed dniem 16 lipca 2022 r. na podstawie rozporządzenia WE nr 2003/2003. Zgodnie z art. 52 rozporządzenia nr 2019/1009 produkty te będą mogły po tej dacie dalej podlegać dystrybucji, niemniej nie będzie już możliwości ich dalszego wprowadzania do obrotu. Pozostawiono natomiast konieczność nadzoru nad tymi produktami, zwłaszcza w zakresie ich właściwego oznakowania, jak również stosowania i przechowywania. Projekt ustawy utrzymuje dotychczasowy nadzór i system kar nad tymi nawozami. Producenci nawozów dotychczas oznaczonych jako „NAWOZY WE” będą zobowiązani do ponownej rejestracji takich nawozów mineralnych mając do wyboru możliwość wprowadzania ich do obrotu na podstawie rozporządzenia (UE) nr 2019/1009 jako nawozy CE albo ustawy o nawozach i nawożeniu.

Rozporządzenie UE nr 2019/1009 nie narusza możliwości uregulowania przez ustawodawcę tych samych produktów w przepisach krajowych, tworząc tym samym możliwość równoległego wprowadzania do obrotu produktów nawozowych, które nie będą podlegały ustawodawstwu harmonizacyjnemu. W celu rozróżnienia tych produktów zmieniono dotychczasowa terminologię, w tym definicje krajowych nawozów i środków wspomagających uprawę roślin, które teraz nie mogą być produktami oznaczonymi znakiem CE. Do ustawy wprowadzono także szereg definicji, w tym definicję produktów nawozowych UE, którymi operuje rozporządzenie UE nr 2019/1009 celem określenia kompetencji właściwych organów nadzoru rynku, oraz systemu kar. Projekt nie zawiera zmian w zakresie wprowadzania do obrotu nawozów oraz środków wspomagających uprawę roślin.

Projekt ustawy o zmianie ustawy o nawozach i nawożeniu oraz ustawy o podatku od towarów i usług zawiera również nowy wymiar kar pieniężnych, które zostały zaostrzone wobec wcześniejszych sankcji. Dotychczasowy system opierał się o opłaty sankcyjne i kary grzywny, które nie są wystarczającym środkiem odstraszającym od naruszania przepisów ustawy.

Bierzące wydarzenia

XXIV spotkanie przedsiębiorców – The Voice of Business

Serdecznie zapraszamy na ostatnie w tym roku spotkanie przedsiębiorców organizowane w ramach projektu The Voice Of Business, Miejsce spotkania:  Hotel Regent, ul. Belwederska 23 w Warszawie Termin:  wtorek, 12 grudnia o godzinie 17:00. Nasze cykliczne spotkanie będzie...

XXIII spotkanie przedsiębiorców – The Voice of Business

Serdecznie zapraszamy na listopadowe spotkanie przedsiębiorców organizowane w ramach projektu The Voice Of Business, Miejsce spotkania: Kluboksięgarnia L4G, ul. Wilcza 11 w Warszawie Termin:  wtorek, 28 listopada o godzinie 18:00. Nasze cykliczne spotkanie będzie...