Zapytanie

Bezpieczeństwo żywności

Treść zapytania

Jakie są unijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności i jakie są obowiązki mojej firmy w tym kontekście?


Odpowiedź

Unijne przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności są bardzo ważne dla ochrony zdrowia publicznego i zapewnienia wysokich standardów jakości żywności. Kluczowym aktem prawnym regulującym kwestie bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej jest Rozporządzenie (UE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Poniżej przedstawiam ogólne zasady i obowiązki, które mogą dotyczyć Twojej firmy w kontekście bezpieczeństwa żywności:

Ogólne Zasady:

 1. Zasada Bezpieczeństwa Żywnościowego:
  • Rozporządzenie ustala zasadę, że żywność wprowadzana do obrotu musi być bezpieczna do spożycia, co oznacza, że nie powinna zagrażać zdrowiu konsumentów.
 2. Odpowiedzialność Podmiotu Żywnościowego:
  • Podmioty zajmujące się produkcją, przetwórstwem, magazynowaniem, transportem i wprowadzaniem do obrotu żywności ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo żywności.
 3. Rozróżnienie na Prawo Ogólne i Specjalne:
  • Rozporządzenie dzieli przepisy na ogólne i specjalne, w zależności od stopnia ryzyka związanego z danym rodzajem żywności.

Obowiązki Twojej Firmy:

 1. Zarządzanie Ryzykiem:
  • Firma ma obowiązek identyfikowania, oceniania i zarządzania ryzykiem związanym z żywnością wprowadzaną do obrotu, aby zapewnić jej bezpieczeństwo.
 2. Śledzenie i Kontrola:
  • Firmy są zobowiązane do utrzymywania systemów śledzenia, które pozwalają na identyfikację i wycofanie z obrotu produktów, które mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
 3. Przestrzeganie Norm:
  • Firma musi przestrzegać odpowiednich norm i standardów bezpieczeństwa żywnościowego określonych w przepisach UE.
 4. Zgłaszanie Incydentów:
  • Firmy mają obowiązek zgłaszania incydentów związanych z bezpieczeństwem żywności do właściwych organów krajowych.
 5. Znakowanie i Informowanie:
  • Produkt musi być odpowiednio oznaczony, a informacje dla konsumentów (etykieta) muszą być jasne i zgodne z przepisami dotyczącymi informacji żywieniowej.
 6. Audyt i Certyfikacja:
  • W zależności od rodzaju działalności, firma może być zobowiązana do przeprowadzania audytów i uzyskania certyfikacji zgodnie z określonymi standardami, takimi jak HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
 7. Współpraca z Organami Kontrolnymi:
  • Firma musi współpracować z organami kontroli żywnościowej i poddawać się ich inspekcjom.

EFSA i Inne Organizacje:

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) pełni kluczową rolę w ocenie ryzyka związanego z żywnością. Firma musi dostosowywać się do wytycznych EFSA i innych organów krajowych.

Niezastosowanie się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego może prowadzić do poważnych konsekwencji, takich jak kary finansowe, wycofanie produktów z rynku, utrata zaufania konsumentów i problemy prawne. Dlatego ważne jest, aby firma była dobrze zaznajomiona z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa żywnościowego i prowadziła działania w celu ich przestrzegania.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?