Zapytanie

Grupa spółek

Treść zapytania

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?


Odpowiedź

13 października 2022 weszły w życie przepisy wprowadzające do kodeksu spółek handlowych tzw. prawo holdingowe i pojęcie „grupy spółek”. Grupę spółek, zgodnie z nowymi przepisami, należy definiować jako spółkę dominującą oraz spółkę lub spółki zależne, które przyjmują formę spółek kapitałowych i kierują się wspólną strategią w celu realizacji wspólnego interesu grupy spółek. Taka strategia uzasadnia sprawowanie przez spółkę dominującą jednolitego kierownictwa nad spółką zależną lub spółkami zależnymi.

Spółki wchodzące w skład grupy spółek mają możliwość korzystania z instrumentu znanego jako „wiążące polecenia”. Przepisy prawa holdingowego, wprowadzone do ksh precyzyjnie opisują procedurę wydawania, akceptacji i skutki wykonania takiego wiążącego polecenia. Istotne jest, że polecenie to niekoniecznie musi służyć interesom samej spółki zależnej, lecz może być wydane w interesie całej grupy.

Z perspektywy organów zarządzających spółki zależnej, prawo holdingowe zawiera przepisy dotyczące zwolnienia z odpowiedzialności za wykonanie wiążącego polecenia. Ponadto, regulacje te obejmują kwestie odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółki zależnej, wspólników spółki zależnej oraz jej wierzycieli. Działa to jako istotne narzędzie regulacyjne mające na celu zabezpieczenie interesów wszystkich uczestników w ramach grupy spółek.

Zawiadomienie o podjęciu uchwały dotyczącej uczestnictwa w grupie spółek powinno zostać przekazane do sądu rejestrowego. Obowiązek takiego zgłoszenia spoczywa zarówno na spółce zależnej, jak i na spółce dominującej, przy czym ta druga jest zobowiązana do zgłoszenia jedynie w przypadku, gdy nie jest spółką zagraniczną.

Mimo że formalnie grupa spółek powstaje w momencie podjęcia uchwały, praktycznie będzie mogła skorzystać z przepisów prawa holdingowego dopiero po ujawnieniu uczestnictwa w grupie spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). W szczególności, dopiero od tego momentu możliwe będzie wydawanie wiążących poleceń, które stanowią istotny element nowych regulacji, a także będzie obowiązywało ograniczenie odpowiedzialności członków organów grupy.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Kontrola pracowników na L4

Jeden z moich pracowników w ostatnim kwartale często przebywał na L4 i wydaje mi się, że go nadużywa. Czy jako pracodawca mogę kontrolować pracownika na L4?