Zapytanie

Bezwzględność postępowania gospodarczego

Treść zapytania

Czy przepisy o postępowaniu gospodarczym zawsze będą miały zastosowanie, gdy w sporze występuje dwóch przedsiębiorców?


Odpowiedź

W reżimie profesjonalnym możliwe jest wyjątkowe uwolnienie się z rygorów przewidzianych przepisami o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Zgodnie z art. 4586 § 1 kpc:

Na wniosek strony, która nie jest przedsiębiorcą lub jest przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, sąd rozpoznaje sprawę z pominięciem przepisów niniejszego działu.

Zatem przedsiębiorca będący osobą fizyczną może złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Wniosek taki należy złożyć w terminie tygodnia od otrzymania stosownych pouczeń od sądu, o których mowa w art. 4584 kpc, a jeżeli nie ma obowiązku pouczania – w pozwie lub pierwszym piśmie procesowym. Dzięki temu, przedsiębiorca będzie w stanie uniknąć stosowania przepisów dotyczących odmienności w postępowaniu dowodowym, w tym wysokiego rygoru prekluzji dowodowej.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?