Zapytanie

Brak aktualizacji adresu a doręczenia sądowe

Treść zapytania

W trakcie toczącego się postępowania sądowego z udziałem mojej spółki, spółka zmieniła adres, ale zapomnieliśmy o zaktualizowaniu wpisu w KRS i poinformowaniu sądu o zmianie adresu. W jaki sposób wpływa to na doręczenia pism sądowych?


Odpowiedź

W toku postępowania sądowego, zgodnie z zasadą oficjalności doręczeń, sąd doręcza stronom postępowania pisma. W przypadku spółki, zastosowanie znajdzie art. 133 § 2 kpc:

Pisma procesowe lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla organizacji, która nie ma osobowości prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism.

W praktyce oznacza to, że pismo sądowe będzie doręczane spółce na adres jej siedziby lub inny wskazany do korespondencji. Strony jednocześnie są zobowiązane o niezwłocznym informowaniu sąd o zmianie swojego adresu. Zgodnie z art. 136 § 2 kpc:

W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego niedopełnienia sąd powinien pouczyć stronę przy pierwszym doręczeniu.

Zaniedbanie obowiązku poinformowania sądu o zmianie adresu może wiązać się w praktyce z utratą terminu, np. na uzupełnienie braku lub wniesienia środka odwoławczego.

W sytuacji, w której to my jesteśmy stroną pozwaną i nie mieliśmy jeszcze okazji poinformowania sądu o naszym adresie, zastosowanie znajdzie art. 139 § 3 kpc, zgodnie z którym:

Jeżeli stronie podlegającej wpisowi do rejestru sądowego nie można doręczyć pisma w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających ze względu na nieujawnienie w tym rejestrze zmiany adresu, pismo to pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany.

Zatem w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, brak aktualizacji adresu w KRS będzie skutkować tzw. fikcją doręczeń. W szczególności, nie znajdzie zastosowania instytucja doręczenia pisma przez komornika.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?