Zapytanie

Brak podpisu elektronicznego a zatwierdzenie dokumentów finansowych

Treść zapytania

Mamy trzyosobowy zarząd, jeden z członków zarządu nie posiada podpisu elektronicznego, w jaki sposób możemy sporządzić sprawozdanie finansowe?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości przez kierownika jednostki rozumie się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu. W spółce kapitałowej za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada zarząd.

Zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe podpisuje podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu.

Zgodnie z art. 52 ust. 2b ustawy o rachunkowości jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, sprawozdanie finansowe może podpisać co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu po złożeniu przez pozostałe osoby wchodzące w skład tego organu oświadczeń, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, lub odmów złożenia takich oświadczeń. Odmowa złożenia oświadczenia jest równoznaczna z odmową podpisu sprawozdania finansowego i wymaga sporządzenia pisemnego uzasadnienia. Oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, oraz odmowa złożenia takiego oświadczenia są dołączane do sprawozdania finansowego.

Następnie należy zgodnie z art. 52 ust. 2e jeden z zarządu, podpisujący sprawozdanie finansowe zapewnia elektroniczną kopię tych dokumentów.

Podsumowując, jeżeli jeden z trzech członków zarządu nie dysponuje podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym to powinien złożyć pisemne oświadczenie, że sprawozdanie finansowe spełnia wymagania przewidziane w ustawie, a następnie to oświadczenie powinno zostać zdygitalizowane i dołączone do sprawozdania finansowego.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?