Zapytanie

Charakterystyka postępowania w sprawach konsumenckich

Treść zapytania

Jak przedsiębiorca powinien przygotować się do postępowania konsumenckiego i jakie odmienności w nim zachodzą?


Odpowiedź

Jednym z kluczowych udogodnień dla konsumentów jest możliwość wniesienia pozwu do sądu właściwego dla ich miejsca zamieszkania. To istotna zmiana w porównaniu do dotychczasowej praktyki, gdzie wybór sądu był uzależniony od siedziby przedsiębiorstwa. Nowe przepisy umożliwiają konsumentom skorzystanie z bardziej dostępnego i wygodnego forum, co może przyczynić się do zwiększenia efektywności procesów sądowych. Zatem przedsiębiorca musi przygotować się, że będzie zmuszony do podjęcia obrony w sądzie, który nie jest właściwy dla niego.

Dla przedsiębiorcy może się okazać kosztowne – zarówno w sensie finansowym, jak i prawnym – unikanie pozasądowego rozstrzygania sporów. W sytuacji, gdy sąd dojdzie do wniosku, że przedsiębiorca celowo unikał rozwiązania sprawy przed wniesieniem pozwu przez konsumenta lub działał z złą wiarą, przyczyniając się tym samym do przekierowania sprawy do sądu, istnieje ryzyko obciążenia go kosztami procesu, w pełnej lub częściowej wysokości. Jednak to nie wszystko – w uzasadnionych przypadkach sąd ma prawo nawet do podwyższenia tych kosztów, choć nie więcej niż dwukrotnie. Analogiczne konsekwencje mogą dotknąć przedsiębiorcę, który przyczynił się do błędnego określenia przedmiotu sprawy. Istnieje możliwość nałożenia tych sankcji nawet w przypadku zwycięstwa przedsiębiorcy w procesie zainicjowanym przez konsumenta.

Nowe przepisy stanowią ostrzeżenie dla przedsiębiorców przed nieuczciwym postępowaniem w trakcie pozasądowego rozstrzygania sporów, zachęcając ich do rzetelnej i uczciwej współpracy z konsumentami w celu uniknięcia zbędnych konsekwencji prawnych i finansowych. Dążą one do promowania przejrzystości oraz wspierania uczciwego postępowania przedsiębiorców wobec konsumentów, przyczyniając się do budowania zaufania i równowagi w relacjach między stronami.

Jedną z kluczowych zmian mających istotny wpływ na przedsiębiorców jest nowy obowiązek ujawniania wszystkich twierdzeń i dowodów na etapie składania pozwu (jeżeli przedsiębiorca jest powodem) lub w odpowiedzi na pozew (jeśli jest pozywany). Nowe przepisy wprowadzają konieczność pouczenia przedsiębiorcy, który nie jest reprezentowany przez prawnika, o konieczności kompleksowego przedstawienia swoich twierdzeń i dowodów w określonym terminie.

Istotne jest zauważenie, że skutki niedopełnienia tego obowiązku mogą być surowe, ponieważ nowelizacja zakłada, że twierdzenia i dowody, które nie zostały przedstawione na etapie składania pozwu, nie będą brane pod uwagę w trakcie procesu sądowego. Jedynym wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, w której przedsiębiorca jest w stanie udowodnić, że wcześniejsze ujawnienie określonych okoliczności było niemożliwe. Jednakże, nawet w takich przypadkach, przedsiębiorca będzie miał zaledwie dwa tygodnie na uzupełnienie braków w swoim zgłoszeniu.

Zmiany te mają na celu zwiększenie równości stron, umożliwiając bardziej precyzyjne przygotowanie się do rozpraw i eliminując ryzyko niespodziewanych nowych twierdzeń czy dowodów w trakcie procesu. Po stronie przedsiębiorcy istnieje więc potrzeba świadomego i kompleksowego przygotowania się do etapu składania pozwu lub odpowiedzi na pozew, z poszanowaniem nowych wymogów proceduralnych.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?