Zapytanie

Dokumenty potwierdzające miejsce działalności

Treść zapytania

Jakich dokumentów potrzebuję, żeby zgłosić do CEIDG adresy miejsca stałego wykonywania działalności gospodarczej?


Odpowiedź

Aby wskazać w CEIDG adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej należy posiadać tytuł prawny do wskazywanej nieruchomości.

Tytułem prawnym do nieruchomości może być:

 1. prawo własności (współwłasności) nieruchomości lub lokalu mieszkalnego;
 2. prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków;
 3. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu;
 4. dzierżawa;
 5. najem;
 6. użyczenie.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie takiego tytułu prawnego może być:

 1. umowa sprzedaży (w formie aktu notarialnego)
 2. wypis z księgi wieczystej
 3. akt własności ziemi
 4. decyzja administracyjna
 5. umowa w formie pisemnej: dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu prawnego nie trzeba dołączać do wniosku o wpis do CEIDG. Minister właściwy do spraw gospodarki, prowadzący rejestr CEIDG może wezwać każdego przedsiębiorcę do przedstawienia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości zgłoszonych w CEIDG w terminie 7 dni. Brak przedstawienia wnioskowanego tytułu prawnego lub brak zmiany wpisu w CEIDG może skutkować wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?