Zapytanie

Działalność reglamentowana

Treść zapytania

Planuję prowadzić działalność reglamentowaną. Czym różni się zezwolenie od koncesji i jak je zdobyć?


Odpowiedź

Reglamentacja działalności stanowi wyjątek od zasady swobody działalności gospodarczej. Pewne obszary możliwej działalności zostały poddane szczególnym reżimom przez ustawodawcę, przy czym można wyróżnić kilka rodzajów regulacji.

Zgodnie z art. 37 ust.1 prawa przedsiębiorców:

Wykonywanie działalności gospodarczej w dziedzinach mających szczególne znaczenie ze względu na bezpieczeństwo państwa lub obywateli albo inny ważny interes publiczny wymaga uzyskania koncesji wyłącznie, gdy działalność ta nie może być wykonywana jako wolna albo po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo zezwolenia.

Najbardziej restrykcyjnym rygorem reglamentacyjnym jest koncesja. Wymogowi uzyskania koncesji podlegają takie obszary działalności jak m.in. sprzedaż broni, prowadzenie kasyna, przewozy lotnicze, obrót paliwami, rozpowszechnianie programów radiowych i telewizyjnych. Koncesja przysługuje zawsze na czas określony – nie krótszy niż 5 lat oraz nie dłuższy niż 50. W zależności od przedmiotu koncesjonowanej działalności, postępowanie administracyjne o wydanie koncesji będzie prowadzone przed innym organem, np. właściwym ministrem. W toku postępowania organ sprawdza, czy przedsiębiorca spełnia wszystkie wymogi dla uzyskania koncesji. Co istotne, koncesja jest przyznawane w drodze decyzji uznaniowej, co oznacza, że nawet po spełnieniu wszystkich warunków właściwy organ może odmówić jej wydania Po przyznaniu koncesji organ ma prawo monitorować prowadzenie działalności zgodnie z postanowieniami i warunkami określonymi w koncesji. W przypadku stwierdzenia, że nie są przestrzegane warunki koncesji, organ ma uprawnienie do ich ograniczenia, czasowego wstrzymania udzielenia koncesji, a w niektórych sytuacjach nawet do jej wycofania.

Odmiennym od koncesji rygorem jest zezwolenie. Zezwolenie, w odróżnieniu od koncesji, nie stanowi decyzji uznaniowej. Oznacza to, że właściwy organ ma obowiązek wydać zezwolenie, jeśli wnioskodawca spełnia wszystkie wymogi. Wymogowi uzyskania zezwolenia podlegają takie obszary działalności jak sprzedaż detaliczna alkoholu, prowadzenie apteki, czy zbieranie odpadów.

Poza koncesją i zezwoleniem, niektóre działalności podlegają wpisowi do rejestru działalności regulowanej (np. organizacja imprez turystycznych).

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?