Zapytanie

Egzekucja należności

Treść zapytania

Dochodziłem należności od dłużnika w postępowaniu sądowym i uzyskałem nakaz zapłaty. Kiedy będę mógł skierować nakaz do egzekucji?


Odpowiedź

Nakaz zapłaty wydany w ramach postępowania nakazowego lub upominawczego stanowi skuteczną opcję dla wierzyciela, umożliwiając stosunkowo szybkie i bezproblemowe odzyskanie środków finansowych, o ile dłużnik nie wniesie sprzeciwu lub zarzutów. W przypadku zaskarżenia nakazu zapłaty, sprawa przechodzi jednak do tradycyjnego toku postępowania sądowego. Nakaz zapłaty wydany zarówno w postępowaniu nakazowym, jak i upominawczym stanie się prawomocny po upływie dwóch tygodni od doręczenia nakazu pozwanemu, jeśli w tym terminie nie zaskarży on nakazu poprzez złożenie odpowiednio: zarzutów lub sprzeciwu od nakazu zapłaty. Zgodnie bowiem z art. 777 § 1 pkt 1) dopiero prawomocne orzeczenie sądowe stanowi tytuł egzekucyjny.

Gdy tytuł egzekucyjny wydany w sprawie staje się prawomocny, masz możliwość złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności w Sądzie. Bez tej klauzuli odzyskanie środków finansowych jest niemożliwe. Co do zasady klauzula wykonalności nadawana jest na wniosek. Należy jednak zauważyć, że istnieją nakazy zapłaty, które posiadają natychmiastową wykonalność, co oznacza, że nie wymagają uzyskania klauzuli wykonalności dla skutecznej egzekucji komorniczej. Przykładem może być nakaz zapłaty wystawiony na podstawie weksla, warrantu, rewersu lub czeku w postępowaniu nakazowym, który automatycznie staje się wykonalny po upływie terminu do zaspokojenia roszczenia, zgodnie z postanowieniem art. 492 § 3 kpc.

Składając do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności powinieneś załączyć odpis tytułu egzekucyjnego. Jeśli jednak zdarzy się sytuacja, że go nie posiadasz, możesz wówczas wystąpić o wydanie odpisu orzeczenia we wniosku o nadanie klauzuli wykonalności. Co więcej, warto zwrócić uwagę na art. 77a ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, zgodnie z którym:

Nie pobiera się opłaty od pierwszego wniosku o wydanie na podstawie akt odpisu orzeczenia kończącego postępowanie z klauzulą wykonalności, złożonego przez stronę, która wszczęła postępowanie.

Zatem zwykle wniosek o nadanie klauzuli wykonalności będzie zwolniony od opłat.

Gdy otrzymasz z sądu tytuł egzekucyjny z załączoną klauzulą wykonalności, oznacza to, że posiadasz tytuł wykonawczy, co umożliwia złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji. Przed skierowaniem wniosku do komornika, masz także prawo wezwać nierzetelnego kontrahenta do dobrowolnego spełnienia świadczenia. W sytuacji, gdy dłużnik nie ureguluje zadłużenia, konieczne jest złożenie wniosku o wszczęcie postępowania egzekucyjnego.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?