Zapytanie

Formy zabezpieczenia umowy

Treść zapytania

Jakie są najpopularniejsze sposoby zabezpieczenia umowy pożyczki?


Odpowiedź

Najpopularniejszymi formami zabezpieczenia umowy pożyczki będą:

  1. poręczenie umowy pożyczki przez osobę trzecią – poręczyciel na podstawie umowy zobowiązuje się wobec pożyczkodawcy zwrócić pożyczkę wraz z odsetkami, gdyby pożyczkobiorca nie był w stanie tego zrobić. Podstawa prawna to art. 876 i nast. kodeksu cywilnego;
  2. zastaw rejestrowy – jest to obciążenie rzeczy ruchomej (np. udziałów w spółce) w celu zabezpieczenia wierzytelności (np. udzielonej pożyczki). Na jego mocy wierzyciel (pożyczkodawca) ma możliwość zaspokojenia się z obciążonej rzeczy (np. udziałów w spółce) bez względu na zmiany jej własności i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi dłużnika (takimi, którzy nie zabezpieczyli swojej wierzytelności zastawem). Podstawa prawa ustawa o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
  3. Hipoteka – jest to obciążenie nieruchomości w celu zabezpieczenia wierzytelności (np. udzielonej pożyczki). Na jego mocy wierzyciel (pożyczkodawca) ma możliwość zaspokojenia się z nieruchomości. Podstawa prawa art. 65 i nast. ustawy o księgach wieczystych i hipotece.
  4. Oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji – jest to akt notarialny zawierający dobrowolne zobowiązanie się dłużnika (pożyczkobiorcy lub poręczyciela) do poddania się postępowaniu egzekucyjnemu na rzecz konkretnego wierzyciela (pożyczkodawcy) do konkretnej kwoty (wysokości pożyczki wraz z należnościami ubocznymi, np. odsetkami).

Powyższe formy zabezpieczeń są najpopularniejszymi formami zabezpieczenia umowy pożyczki wykorzystywanymi w obrocie gospodarczym. Co do zasady forma zabezpieczenia pożyczki powinna być dobiera odpowiednio do treści umowy pożyczki oraz wysokości zobowiązania pożyczkobiorcy czy też sytuacji majątkowej pożyczkobiorcy.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?