Zapytanie

Kontrola pracowników na L4

Treść zapytania

Jeden z moich pracowników w ostatnim kwartale często przebywał na L4 i wydaje mi się, że go nadużywa. Czy jako pracodawca mogę kontrolować pracownika na L4?


Odpowiedź

Każdy pracodawca ma uprawnienie do dokonywania kontroli, celem sprawdzenia, czy pracownicy korzystają z zwolnień lekarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pracodawca jest zobowiązany wypłacać wynagrodzenie za okres choroby pracownika z własnych środków, co stanowi uregulowanie zawarte w artykule 92 Kodeksu pracy. Pracodawca jest także uprawniony do przeprowadzania kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy, za które wypłaca swoim pracownikom (również innym ubezpieczonym, np. zleceniobiorcom) zasiłki chorobowe i opiekuńcze oraz świadczenie rehabilitacyjne. Są to pracodawcy, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych.

Kontrole te służą zapewnieniu, że zwolnienia lekarskie są wykorzystywane zgodnie z prawem i rzeczywistym stanem zdrowia pracowników. W ramach tych działań pracodawca może sprawdzić zgodność dostarczonych zwolnień lekarskich z wymaganiami prawnymi oraz zweryfikować, czy pracownik faktycznie spełnia warunki uprawniające do korzystania z tego rodzaju zwolnienia.

Jednocześnie istotne jest, aby procesy kontroli były przeprowadzane w sposób zgodny z przepisami prawa pracy oraz z poszanowaniem prywatności pracownika. Pracodawca powinien działać zgodnie z obowiązującymi normami etycznymi i z poszanowaniem praw pracownika, jednocześnie dbając o rzetelność i prawidłowość wykorzystywania środków przeznaczonych na wynagrodzenia za okres choroby.

Szczegółowe zasady przeprowadzania kontroli są uregulowane w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu kontroli prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy oraz formalnej kontroli zaświadczeń lekarskich. W ramach kontroli pracodawca przeprowadza przede wszystkim kontrolę formalną, tj. pracodawca weryfikuje, czy zwolnienie nie zostało sfałszowane oraz czy zostało wydane zgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich. W razie podejrzenia, że zaświadczenie lekarskie wydane zostało niezgodnie z przepisami w sprawie zasad i trybu wystawiania zaświadczeń lekarskich, płatnik składek występuje o wyjaśnienie sprawy do terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Kontrola prawidłowości wykonywania zwolnień lekarskich została opisana w § 5  ust. 1 Rozporządzenia, zgodnie z którym:

§ 5.

  1. Kontrola prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich od pracy z powodu choroby polega na ustaleniu, czy ubezpieczony w okresie orzeczonej niezdolności do pracy:

1) nie wykonuje pracy zarobkowej,

2) nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.

W przypadku dokonywania kontroli w miejscu zamieszkania lub pobytu pracownika, pracodawca powinien wystawić imienne upoważnienie według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia. W razie ustalenia nieprawidłowości, osoba kontrolująca powinna sporządzić protokół kontroli. Ostateczną decyzję pokontrolną podejmuje jednak ZUS, od której służy odwołanie do sądu.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?