Zapytanie

Kary za niezgodność z RODO

Treść zapytania

Jakie konsekwencje prawne grożą za niezgodne z RODO przetwarzanie danych osobowych?


Odpowiedź

Niezgodne z przepisami RODO przetwarzanie danych osobowych może skutkować konsekwencjami prawno-finansowymi. Oto kilka możliwych sankcji:

  1. Kary finansowe:

Organ nadzorczy – Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych może nałożyć karę pieniężną do 20 mln euro lub 4% obrotu za najpoważniejsze naruszenia, m.in. zasad przetwarzania danych, praw osób, których dane dotyczą, lub niestosowanie się do nakazów organu nadzorczego. Za inne naruszenia, kara może wynieść do 10 mln euro lub 2% obrotu, w zależności od tego, która kwota jest wyższa.

  1. Korzystanie z praw konsumenta:

Osoby, których dane zostały niezgodnie przetworzone, mogą skorzystać z różnych praw przysługujących im na mocy RODO, takich jak prawo do odszkodowania, naprawienia szkody czy zadośćuczynienia.

  1. Zakaz przetwarzania:

Organ nadzorczy ma prawo nałożyć zakaz przetwarzania danych, co może wpłynąć na zdolność firmy do prowadzenia określonych operacji biznesowych.

  1. Ostrzeżenia publiczne:

W przypadku poważnych naruszeń RODO organ nadzorczy może zdecydować się opublikować ostrzeżenie publiczne, co może negatywnie wpłynąć na reputację firmy.

  1. Odpowiedzialność karna:

W niektórych jurysdykcjach naruszanie przepisów RODO może prowadzić do odpowiedzialności karnej osób zarządzających danymi w firmie.

  1. Odszkodowania i roszczenia cywilne:

Osoby, których dane zostały nielegalnie przetworzone, mogą składać roszczenia o odszkodowanie i dochodzić swoich praw na drodze postępowania cywilnego.

  1. Zakaz przesyłania danych do krajów trzecich:

Jeśli firma przetwarza dane osobowe poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) bez odpowiednich środków ochrony, organ nadzorczy może nałożyć zakaz przesyłania danych do tych krajów.

  1. Wstrzymanie przetwarzania:

Organ nadzorczy może nałożyć tymczasowe lub stałe wstrzymanie przetwarzania danych w przypadku poważnych naruszeń RODO.

Powyższe sankcje i konsekwencje mają na celu skuteczne egzekwowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych i zabezpieczenie praw jednostek, których dane są przetwarzane. Warto zatem przestrzegać zasad RODO, aby uniknąć negatywnych skutków prawnych.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?