Zapytanie

Kary za niezłożenie sprawozdania na czas

Treść zapytania

Nie złożyliśmy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, jakie są sankcję za jego niezłożenie?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 79 ust. 4) ustawy o rachunkowości niezłożenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności we właściwym rejestrze sądowym podlega karze grzywny albo karze ograniczenia wolności.

Zasady wymiaru kar określa kodeks karny. Zgodnie z art. 33 § 1 kodeksu karnego, grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540.

Zgodnie z art. 33 § 3 kodeksu karnego ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie może być niższa od 10 zł ani też przekraczać 2000 zł.

Karę ograniczenia wolności wymierza się, zgodnie z art. 34 § 1 kodeksu karnego w miesiącach i latach, przy czym kara ta trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 2 lata. Kara ograniczenia wolności może polegać na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym albo potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd.

Ponadto zgodnie z art. 80b kodeksu karnego skarbowego nieprzekazanie w terminie właściwemu organowi podatkowemu sprawozdania finansowego podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Zgodnie z art. 23 § 1 oraz 3 kodeksu karnego skarbowego wymierzając karę grzywny, sąd określa liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki dziennej; jeżeli kodeks nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, najwyższa – 720. Stawka dzienna nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia ani też przekraczać jej czterystukrotności.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?