Zapytanie

Kary za wadliwe sprawozdanie z działalności

Treść zapytania

W spółce z o.o. nie prowadziliśmy działalności w ciągu ostatniego roku, czy możemy w sprawozdaniu z działalności zawrzeć jedynie informacje o braku działalności czy też będzie to jakieś przewinienie?


Odpowiedź

Celem sprawozdania z działalności jest umożliwienie podmiotom zewnętrznym zapoznanie się z działalnością spółki i istotnym zdarzeniami, które miały miejsce w poprzednim roku obrotowym, co zapewnia bezpieczeństwo obrotu. Przepisy ustawy o rachunkowości opisują minimalny zakres informacji, jakie powinno zawierać sprawozdanie z działalności. Zgodnie z art. 49 ust. 2 ustawy o rachunkowości:

Sprawozdanie z działalności jednostki powinno obejmować istotne informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, a w szczególności informacje o:

1) zdarzeniach istotnie wpływających na działalność jednostki, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;

2) przewidywanym rozwoju jednostki;

3) ważniejszych osiągnięciach w dziedzinie badań i rozwoju;

4) aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej;

5) udziałach własnych, w tym:

  1. a) przyczynie nabycia udziałów własnych dokonanego w roku obrotowym,
  2. b) liczbie i wartości nominalnej nabytych oraz zbytych w roku obrotowym udziałów, a w przypadku braku wartości nominalnej – ich wartości księgowej, jak też części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują,
  3. c) w przypadku nabycia lub zbycia odpłatnego – równowartości tych udziałów,
  4. d) liczbie i wartości nominalnej wszystkich udziałów nabytych i zatrzymanych, a w razie braku wartości nominalnej – wartości księgowej, jak również części kapitału podstawowego, którą te udziały reprezentują;

6) posiadanych przez jednostkę oddziałach (zakładach);

7) instrumentach finansowych w zakresie:

  1. a) ryzyka: zmiany cen, kredytowego, istotnych zakłóceń przepływów środków pieniężnych oraz utraty płynności finansowej, na jakie narażona jest jednostka,
  2. b) przyjętych przez jednostkę celach i metodach zarządzania ryzykiem finansowym, łącznie z metodami zabezpieczenia istotnych rodzajów planowanych transakcji, dla których stosowana jest rachunkowość zabezpieczeń.

Pomimo mogącej budzić wątpliwości konstrukcji ww. przepisu (sprawozdanie z działalności powinno obejmować, zamiast obejmuje) rekomendujemy przyjąć, że ww. przepis wskazuje na minimalny zakres sprawozdania z działalności. Wynika to z ryzyka nałożenia kary. Zgodnie bowiem z art. 77 pkt 2) ustawy o rachunkowości:

Kto wbrew przepisom ustawy dopuszcza do:

(…)

2) niesporządzenia sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sprawozdania z działalności, sprawozdania z działalności grupy kapitałowej, sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, sporządzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy lub zawarcia w tych sprawozdaniach nierzetelnych danych

– podlega grzywnie lub karze pozbawienia wolności do lat 2, albo obu tym karom łącznie.

Zatem sporządzenie sprawozdania z działalności w sposób niezgodny z przepisami ustawy podlega karze grzywny lub karze pozbawienia wolności do lat 2. Dlatego nie należy lekceważyć obowiązków sprawozdawczych nawet w przypadku, w którym spółka nie prowadziła działalności.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?