Zapytanie

Klasyfikacja PKD

Treść zapytania

Ile można mieć maksymalnie PKD?


Odpowiedź

Aktualnie przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą ma obowiązek zgłoszenia jednego kodu głównej działalności (tej, która ma największy udział w przychodach ze sprzedaży towarów lub ze świadczenia usług) oraz dowolną liczbę kodów pozostałej działalności (tj. dla tych czynności, które wykonujesz jako przedsiębiorca, a które nie są twoją główną działalnością).

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 8) ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy:

„Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne: (…) przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.”

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki kapitałowej może zgłosić maksymalnie 10 kodów PKD, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy.

Zgodnie z art. 40 ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym:

„W dziale 3 rejestru przedsiębiorców zamieszcza się następujące dane: przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) – nie więcej niż dziesięć pozycji, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności na poziomie podklasy, z tym że w przypadku oddziałów przedsiębiorców zagranicznych, głównych oddziałów zagranicznych zakładów ubezpieczeń oraz głównych oddziałów zagranicznych zakładów reasekuracji przedmiot działalności i przedmiot przeważającej działalności określa się dla oddziału”

 

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?