Zapytanie

Majątek spółki cywilnej

Treść zapytania

Czy spółka cywilna ma swój odrębny majątek i jak wypłaca się pieniądze ze spółki cywilnej?


Odpowiedź

Spółka cywilna, w odróżnieniu od spółek osobowych i spółek kapitałowych, nie stanowi odrębnego od jej wspólników bytu prawnego. Spółka cywilna funkcjonuje jako umowa łącząca wspólników, którzy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Każdy ze wspólników ponosi solidarną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. Majątek spółki cywilnej przede wszystkim kształtuje się poprzez dokonywanie wkładów przez wspólników. Należy jednak podkreślić, że majątek spółki cywilnej nie jest własnością samej spółki, która, jak wspomniano, nie jest odrębnym podmiotem prawnym. Zatem spółka cywilna nie posiada swojego własnego majątku.

Majątek spółki cywilnej stanowi tzw. współwłasność łączną wspólników i przypomina sytuację wspólności majątkowej małżeńskiej. Istotą współwłasności łącznej jest formalne prawo własności do całości tego majątku, przysługujące każdemu ze współwłaścicieli. Wspólnik nie ma określonego udziału w majątku i nie może swobodnie rozporządzać majątkiem ani udziałem w majątku.

Zgodnie z art. 863 kc:

§ 1. Wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

§ 2. W czasie trwania spółki wspólnik nie może domagać się podziału wspólnego majątku wspólników.

§ 3. W czasie trwania spółki wierzyciel wspólnika nie może żądać zaspokojenia z jego udziału we wspólnym majątku wspólników ani z udziału w poszczególnych składnikach tego majątku.

Zatem podział majątku wspólnego spółki cywilnej może nastąpić dopiero po rozwiązaniu spółki cywilnej. Ta sama zasada ma zastosowanie do wypłaty zysków. Natomiast, zgodnie z art. 868 § 2 kc:

Jednakże gdy spółka została zawarta na czas dłuższy, wspólnicy mogą żądać podziału i wypłaty zysków z końcem każdego roku obrachunkowego.

Zatem w przypadku zawarcia umowy spółki cywilnej na czas nieoznaczony, warto uregulować w niej sposób wypłaty zysku. Umowa spółki może określać np. inny niż roczny okres podziału i wypłaty zysku. Zasady takie mogą zostać także uregulowane w stosownej uchwale wspólników.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?