Zapytanie

Nabycie udziałów w spółce przez cudzoziemca

Treść zapytania

Do mojej spółki chce przystąpić cudzoziemiec. Czy procedura przystąpienia do spółki wspólnika nieposiadającego obywatelstwa Polskiego wymaga zachowania szczególnych procedur?


Odpowiedź

Ograniczenia w tym zakresie przewidują przede wszystkim dwie ustawy – ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawa o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

Polskie przepisy różnicują sytuację cudzoziemców pochodzących z państw członkowskich UE oraz EOG i sytuację cudzoziemców z państw trzecich. Cudzoziemcy pochodzący z UE oraz EOG mogą podejmować działalność na takich samych zasadach jak obywatele polscy, w tym mogą nabywać udziały lub akcje i przystępować do spółek handlowych. Z kolei osoby z państw trzecich (co do zasady) mogą prowadzić działalność wyłącznie w formie spółki komandytowej, komandytowo-akcyjnej , spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej. Cudzoziemcy z państw trzecich nie mogą zatem przystąpić do spółki jawnej ani spółki partnerskiej.

Objęcie lub nabycie udziałów lub akcji w polskiej spółce przez podmioty mające siedzibę poza obszarem UE i Szwajcarii może wymagać uzyskania zezwolenia. Ma to miejsce w sytuacji, w której jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w wyniku objęcia udziałów/akcji spółka stanie się spółką kontrolowaną w rozumie ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców .

Żeby obcokrajowiec mógł zakupić akcje lub udziały polskiej spółki, która jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości, muszą zostać spełnione następujące warunki:

  1. nabycie przez obcokrajowca akcji lub udziałów spółki nie spowoduje zagrożenia obronności, bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego,
  2. nabyciu udziałów lub akcji nie sprzeciwiają się względy polityki społecznej i zdrowia społeczeństwa.

Ponadto obcokrajowiec musi wykazać, że zachodzą okoliczności, które potwierdzają jego więzi z Polską. Przykładowo, zachodzą one, gdy obcokrajowiec: jest polskiego pochodzenia, zawarł związek małżeński z obywatelem/obywatelką Rzeczypospolitej Polskiej, posiada zezwolenie na pobyt, prowadzi działalność gospodarczą na terenie Polski.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?