Zapytanie

Niewłaściwa forma czynności prawnej

Treść zapytania

Co mi grozi w związku z niezachowaniem odpowiedniej formy czynności prawnej?


Odpowiedź

W ramach obrotu prawno-gospodarczego można dostrzec różnorodne formy czynności. Niedopełnienie odpowiednich form prawnych w przypadku czynności może skutkować konsekwencjami w postaci nieważności samej czynności prawnej.

Najczęściej spotykane formy czynności prawnej to: dokumentowa, pisemna, elektroniczna, z podpisami notarialnie poświadczonymi oraz forma aktu notarialnego.

Aby spełnić wymogi formy dokumentowej w przypadku czynności prawnej, wystarczy złożyć oświadczenie woli w formie dokumentu, tak aby jednoznacznie ustalić osobę składającą to oświadczenie. Forma dokumentowa jest mniej restrykcyjna niż forma pisemna, gdyż nie wymaga własnoręcznego podpisu. Jeśli przepis szczególny nie przewiduje nieważności czynności prawnej w przypadku jej niezachowania, to forma dokumentowa jest zastrzeżona głównie w celach dowodowych.

Forma pisemna zakłada, że oświadczenie o określonej treści zawarte jest w dokumencie i zostało złożone przez wyznaczoną osobę, co potwierdza, że dana czynność została dokonana w tej konkretnie ustalonej formie. Dla zachowania formy pisemnej wymagany jest własnoręczny podpis.

Dla zachowania formy elektronicznej konieczne jest podpisanie dokumentu elektronicznego (np. dokumentu w PDF) kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Nie każdy podpis elektroniczny spełnia wymogi kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Zastrzeżenie przez strony dokonania czynności w postaci elektronicznej oświadczenia opatrzonego podpisem weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu będzie traktowane jako zastrzeżenie formy pisemnej.

Forma podpisów notarialnie poświadczonych wymaga, aby tożsamość osób podpisujących dokument była uprzednio zweryfikowana przez notariusza. Notariusz stwierdza autentyczność podpisów. Najwyższą możliwą formą jest dokonanie czynności prawnej w formie aktu notarialnego.

Brak zachowania wymaganej formy czynności prawnej może oznaczać jej nieważność, nieskuteczność lub ograniczenia dowodowe, oznaczające, że w sporze sądowym nie będzie możliwości powołania świadków, na okoliczność, że umowa miała miejsce.

Natomiast, w sytuacji, gdy pomiędzy przedsiębiorcami nie zostanie zawarta forma pisemna, skutki czynności prawnej mogą być dowodzone bez ograniczeń. Zgodnie z postanowieniem art. 74§ 3 kc ograniczenia dowodowe związane z brakiem zwykłej formy pisemnej nie mają zastosowania w relacjach między przedsiębiorcami. W obrocie profesjonalnym skutki związane z ograniczeniami dowodowymi nie są aż tak dotkliwe. Natomiast skutki nieważności umowy obowiązuje także w umowach między przedsiębiorcami.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?