Zapytanie

Obowiązek rejestracji na VAT

Treść zapytania

Czy zakładając jednoosobową działalność gospodarczą muszę zapisać się do rejestru VAT?


Odpowiedź

Zasadą jest, że każda osoba prowadząca działalność gospodarczą powinna zarejestrować się do VAT.

Rejestracji dokonuje się poprzez złożenie formularza VAT-R. Formularz ten należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia sprzedaży towarów lub świadczenia usług objętych VAT.

Ustawodawca przewidział jednak zwolnienia od obowiązku rejestracji VAT. Zwolnienia od obowiązku rejestracji do VAT można podzielić na podmiotowe i przedmiotowe.

Zwolnienie podmiotowe przewiduje, że podatnik nie ma obowiązku rejestracji do VAT gdy: sprzedaż nie przekracza limitu 200 tys. zł rocznie.

Zwolnienie podmiotowe nie znajduje jednak zastosowania podmiotów dokonujących obrotu lub świadczących usługi wymienione w art. 113 ust. 9 ustawy o VAT.

Zgodnie z art. 113 ust. 9 ustawy o VAT ze zwolnienia podmiotowego nie mogą skorzystać podatnicy:

 1. Dokonujący dostawy:
 2. towarów wymienionych w załączniku nr 12 do ustawy,
 3. towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym, z wyjątkiem:
 4. energii elektrycznej (CN 2716 00 00),
 5. wyrobów tytoniowych,
 6. samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych przez podatnika, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji,
 7. budynków, budowli lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
 8. terenów budowlanych,
 9. nowych środków transportu,
 10. następujących towarów, w związku z zawarciem umowy w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie:
 11. preparatów kosmetycznych i toaletowych (PKWiU 20.42.1),
 12. komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU 26),
 13. urządzeń elektrycznych (PKWiU 27),
 14. maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowanych (PKWiU 28),
 15. hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do:
 16. pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3),
 17. motocykli (PKWiU ex 45.4);
 18. Świadczących usługi:
  1. prawnicze,
  2. w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
  3. jubilerskie,
  4. ściągania długów, w tym factoringu;
 • nieposiadających siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju.

Zwolnienie przedmiotowe przewiduje, że zwolnienie od obowiązku zgłoszenia do VAT są podmioty, które sprzedają lub świadczą wyłącznie towary lub usługi zwolnione z podatku VAT.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?