Zapytanie

Obowiązki pracodawcy

Treść zapytania

Jakie są najważniejsze obowiązki przedsiębiorcy związane z zatrudnianiem pracowników?


Odpowiedź

Do zasadniczych obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnianiem pracowników i realizacją stosunku pracy należą w szczególności:

  1. Organizacja pracy. Pracodawca powinien prawidłowo organizować pracę, w tym w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy i osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i należytej jakości pracy (przy uwzględnieniu ich uzdolnień i kwalifikacji), jak również w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, szczególnie prac monotonnych,
  2. Ochrona dóbr osobistych pracowników. Pracodawca ma obowiązek ochrony dóbr osobistych pracownika, przeciwdziałania dyskryminacji w zatrudnieniu i mobbingowi, jak również obowiązek wpływania na kształtowanie zasad współżycia społecznego w zakładzie pracy,
  3. Bezpieczeństwo pracy. Pracodawca zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w tym kieruje pracowników na badania okresowe, jak również ma obowiązek przenieść pracownika do innej pracy w przypadku zagrożenia chorobą zawodową, informować pracownika o ryzyku zawodowym oraz prowadzić systematyczne szkolenia z zakresu BHP,
  4. Rozwój. Pracodawca ma obowiązek ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych, w tym np. poprzez wysyłanie pracowników na kursy i szkolenia, jak również obowiązek stwarzania pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzającej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunków sprzyjających przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy,
  5. Pracodawca ma obowiązek stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy, co jest powiązane z przeciwdziałaniem dyskryminacji,
  6. Pracodawca ma także szereg obowiązków ewidencyjnych, związanych z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej i akt osobowych pracowników oraz ewidencji czasu pracy, jak również obowiązek przechowywania tych dokumentów w odpowiednich warunkach.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?