Zapytanie

Obrona przed egzekucją

Treść zapytania

Dowiedziałem się o zakończonym postępowaniu prowadzonym w EPU przeciwko mojej firmie dopiero na etapie egzekucji. Jak mogę się bronić?


Odpowiedź

Obecnie obowiązkiem komornika jest przy pierwszej czynności egzekucyjnej doręczenie dłużnikowi kompleksowego zawiadomienia. Oprócz informacji o wszczęciu egzekucji, zawiera ono treść tytułu wykonawczego oraz szczegóły dotyczące planowanej egzekucji. Warto podkreślić, że komornik ma także obowiązek pouczenia dłużnika o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia od postanowienia o nadaniu klauzuli wykonalności.

Dodatkowo, do zawiadomienia komornik dołącza zweryfikowany przez siebie odpis orzeczenia wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym. W przypadku, gdy podstawą egzekucji jest nakaz zapłaty wydany w Europejskim Postępowaniu Upominawczym (EPU), komornik informuje dłużnika o istotnych przepisach kodeksu postępowania cywilnego dotyczących skutków doręczenia przez awizo, wniosku o przywrócenie terminu oraz wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty.

Dłużnik, dysponując odpisem nakazu zapłaty i odpowiednimi pouczeniami, ma możliwość natychmiastowego złożenia sprzeciwu od nakazu zapłaty w terminie dwutygodniowym od doręczenia mu zawiadomienia komornika. W przypadku prawidłowo złożonego sprzeciwu, komornik ma obowiązek umorzyć postępowanie egzekucyjne.

Dłużnik może również wystąpić z wnioskiem o zawieszenie postępowania egzekucyjnego prowadzonego na podstawie nakazu zapłaty EPU, jeśli doręczenie nastąpiło w trybie awizo na inny adres niż miejsce zamieszkania dłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. Komornik, korzystając z wydruku weryfikacyjnego, ustala, na jaki adres doręczano nakaz w trybie awizo. Warto jednak zaznaczyć, że zawieszenie postępowania egzekucyjnego w tym przypadku nie wyłącza możliwości przyszłego wykonania tytułu wykonawczego, zwłaszcza poprzez zajęcie majątku dłużnika.

Dodatkowo, wartym rozważenia krokiem jest także próba kwestionowania właściwego doręczania nam pism adresowanych do firmy w postępowaniu rozpoznawczym, poprzez konstrukcję uwzględniającą wnioski o przywrócenie terminu na wniesienie środka zaskarżenia, np. skargi na orzeczenie referendarza. Ma to sens szczególnie w przypadku, w którym mamy uzasadnione podstawy, że pracownicy operatora pocztowego nieprawidłowo przeprowadzili proces awizacji (np. nie pozostawili potwierdzenia awizacji przesyłki z pozwem i nakazem zapłaty w skrzynce).

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?