Zapytanie

Oddział a przedstawicielstwo

Treść zapytania

Czym różni się prowadzenie działalności w formie oddziału od prowadzenia działalności w formie przedstawicielstwa?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polski:

Osoby zagraniczne będące przedsiębiorcami mogą tworzyć w Rzeczypospolitej Polskiej oddziały, przedstawicielstwa lub czasowo oferować lub świadczyć usługę, na zasadach określonych w ustawie.

Wyżej wspomniana ustawa reguluje możliwe formy działalności prowadzonej przez osoby zagraniczne (fizyczne i prawne). Wśród tych form można wyróżnić oddział oraz przedstawicielstwo.

Zgodnie z art. 15 ww. ustawy:

Przedsiębiorca zagraniczny w ramach oddziału może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w zakresie, w jakim prowadzi tę działalność za granicą.

Zatem oddział jest formą prowadzenia działalności, która jest ściśle związana z działalnością prowadzoną przez danego przedsiębiorcę za granicą. Działalność zagraniczna przedsiębiorcy wyznacza ramy dla działalności jego oddziału w Polsce.

W przypadku oddziału konieczne jest ustanowienie reprezentanta osoby zagranicznej w oddziale. Konieczne jest także posługiwanie się w obrocie nazwą przedsiębiorcy zagranicznego z dopiskiem „oddział w Polsce”, jak również prowadzenie oddzielnej rachunkowości w języku polskim. Samo utworzenie oddziału podlega także zgłoszeniu do KRS.

Zgodnie z art. 22 ww. ustawy:

Zakres działania przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Zatem zakres działalności przedstawicielstwa jest węższy niż zakres działalności oddziału. Przedstawicielstwo nie wymaga także zgłoszenia do KRS, a rejestracji w rejestrze przedstawicielstw, prowadzonym przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Obowiązki związane z używaniem odpowiedniego oznaczenia, prowadzenia odrębnej rachunkowości oraz ustanowienia reprezentanta są analogiczne. Natomiast istotną różnicą jest, że przedstawicielstwo jest rejestrowane zawsze na czas oznaczony, wynoszący dwa lata, z możliwością jego wydłużenia.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?