Zapytanie

Odmowa komornika

Treść zapytania

Czy wybrany przeze mnie komornik może odmówić wszczęcia egzekucji?


Odpowiedź

Przepisy kpc wyznaczają ramy dla odmowy wszczęcia egzekucji przez komornika. Zgodnie z art. 800 (1) § 1 kpc:

§ 1. Organ egzekucyjny odmawia wszczęcia egzekucji, jeżeli:

1) zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 199 § 1, albo

2) przepis szczególny tak stanowi, albo

3) wniosek o wszczęcie egzekucji z innych przyczyn jest niedopuszczalny.

W praktyce największe zastosowanie będzie miał pkt 2) wskazanego powyżej przepisy. Szczegółowe przypadki, w których komornik może odmówić wszczęcia egzekucji przewiduje ustawa o komornikach sądowych. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy o komornikach sądowych:

Komornik wybrany przez wierzyciela odmawia wszczęcia egzekucji, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia albo wykonania europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym, jeżeli spełniony został przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji zaległość przekracza 6 miesięcy, chyba że łączna liczba wszystkich spraw, jakie wpłynęły do kancelarii w roku poprzednim, nie przekroczyła 1000;

2) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 2500, a skuteczność w zakresie prowadzonych przez niego egzekucji w roku poprzednim nie przekroczyła 35%;

3) wpływ wszystkich spraw w danym roku przekroczył 5000.

Może się zatem zdarzyć tak, że nasza egzekucja zostanie wydłużona ze względu na wybór zbyt obłożonego komornika. Zatem zalecamy, aby przed skierowaniem wniosku o wszczęcie egzekucji do danego komornika, ustalić z danym komornikiem, czy istnieje ryzyko odmowy egzekucji z wyżej wskazanych względów.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?