Zapytanie

Odpowiedzialność za długi w spółce z o.o.

Treść zapytania

W jakiej sytuacji jako członek zarządu odpowiadam za długi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 299 § 1 ksh:

Jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się bezskuteczna, członkowie zarządu odpowiadają solidarnie za jej zobowiązania.

Bezskuteczność egzekucji względem spółki występuje najczęściej w sytuacji, gdy wierzyciel nie jest w stanie uzyskać swojego roszczenia poprzez egzekucję prowadzoną przez komornika lub organ administracji (tj. spółka nie ma środków na zapłatę długów).

W związku z powyższy członkowie zarządu ponoszą odpowiedzialność za długi spółki w sytuacji niewypłacalności spółki po stwierdzeniu bezskuteczności egzekucji z majątku spółki.

Art. 299 § 2 ksh zawiera przesłanki pozwalające zwolnić się członkowi zarządu z osobistej odpowiedzialności majątkowej za długi spółki w razie bezskuteczności egzekucji:

Członek zarządu może się uwolnić od odpowiedzialności, o której mowa w § 1, jeżeli wykaże, że we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub w tym samym czasie wydano postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, albo że niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości nastąpiło nie z jego winy, albo że pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu wierzyciel nie poniósł szkody.

W związku z powyższym przesłaniami zwolnienia członka zarządu z osobistej odpowiedzialności majątkowej:

  1. zgłoszenie we właściwym czasie wniosku o ogłoszenie upadłości;
  2. wydanie postanowienie o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo o zatwierdzeniu układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu;
  3. niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie w terminie nastąpiło bez winy członka zarządu;
  4. pomimo niezgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości oraz niewydania postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo niezatwierdzenia układu w postępowaniu w przedmiocie zatwierdzenia układu, wierzyciel nie poniósł szkody.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?