Zapytanie

Odsetki od pożyczki

Treść zapytania

Chciałbym udzielić pożyczki drugiemu wspólnikowi, jakie są rodzaje odsetek?


Odpowiedź

Umowa pożyczki może przewidywać zobowiązanie pożyczkobiorcy do zapłaty odsetek od kapitału udzielonej pożyczki. Przyjmuje się, że odsetki to nic innego jak wynagrodzenie za korzystanie z cudzego kapitału. Ich wysokość zależy od stopy procentowej, wielkości kapitału i czasu, na jaki jest zaciągnięte zobowiązanie i może wpłynąć na wysokość zobowiązania.

Wyróżniamy co do zasady dwa rodzaje odsetek:

  1. Odsetki ustawowe
  2. Odsetki umowne

Odsetki ustawowe zostały uregulowane w art. 359 § 1 – 4 kodeksu cywilnego.

Podstawowa stawka odsetek ustawowych uregulowana w  art. 359 § 2 kodeksu cywilnego wynosi równowartość sumy referencyjnej NBP powiększonej o 3,5 punktów procentowych. Od października 2023 roku odsetki ustawowe wynoszą 9,25% w skali roku.

Maksymalne wysokość odsetek ustawowych wynika z art. 359 § 21 kodeksu cywilnego i wynosi dwukrotność wysokości odsetek ustawowych. Od października 2023 roku maksymalne odsetki ustawowe wynoszą 18,5% w skali roku.

Jeśli pożyczka nie zostanie spłacona w terminie, pożyczkobiorca popada w opóźnienie. W takiej sytuacji pożyczkodawca może naliczać odsetki za opóźnienie w zapłacie, które zostały uregulowane w art. 481 § 1 – 3 kodeksu cywilnego.

Zgodnie z art. 481 § 2 kodeksu cywilnego odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą równowartość sumy referencyjnej NBP powiększonej o 5,5 punktów procentowych. Od października 2023 roku odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą 10,75% w skali roku.

Maksymalne wysokość odsetek ustawowych za opóźnienie wynika z art. 481 § 21 kodeksu cywilnego i wynosi dwukrotność wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie. Od października 2023 roku maksymalne odsetki ustawowe wynoszą 21,5% w skali roku.

Odsetki umowne mogą zostać dowolne ukształtowane w umowie pożyczki, jednakże zgodnie z art. 359 § 22 kodeksu cywilnego nie mogą one przekraczać wysokości ustawowych odsetek maksymalnych ustalanych na podstawie art. 359 § 21 kodeksu cywilnego

Podsumowując, udzielając wspólnikowi pożyczki w umowie można uregulować trzy rodzaje odsetek: (i) odsetek ustawowe, których wysokość wynika wprost z art. 359 § 2 oraz 21 kodeksu cywilnego, (ii) odsetek ustawowe za opóźnienie, których wysokość wynika wprost z art. 481 § 2 oraz 21 kodeksu cywilnego, oraz (iii) odsetki umowne, które mogą być dowolnie kształtowane ale nie mogą przekraczać maksymalnych odsetek ustawowych uregulowanych w art. 359 § 21 kodeksu cywilnego.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?