Zapytanie

Odstąpienie od sprawozdanie z działalności gospodarczej

Treść zapytania

Jestem członkiem zarządu w spółce z o.o., która obecnie nie prowadzi działalności. Czy mogę skorzystać z jakichś ułatwień w zakresie obowiązków składania corocznej dokumentacji do KRS, w tym sprawozdania z działalności?


Odpowiedź

Co do zasady spółka komandytowa ma obowiązek składania corocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności, także w sytuacji, w której spółka nie prowadzi działalności operacyjnej. Natomiast ustawa o rachunkowości przewiduje pewne odstępstwa.

Przede wszystkim, w przypadku zawieszenia działalności, zastosowanie znajdzie art. 12 ust. 3b ustawy o rachunkowości, zgodnie z którym:

Można nie zamykać ksiąg rachunkowych za rok obrotowy, w którym działalność jednostki przez cały czas pozostawała zawieszona, chyba że jednostka dokonuje odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych lub występują inne zdarzenia wywołujące skutki o charakterze majątkowym lub finansowym.

Oznacza to, że w okresie zawieszenia działalności gospodarczej jednostka może być zwolniona z obowiązków związanych z rachunkowością, czyli z prowadzenia ksiąg rachunkowych, sporządzania i składania sprawozdania finansowego w sądzie rejestrowym oraz sporządzania i składania sprawozdania z działalności. W przypadku jednak wystąpienia zdarzeń o charakterze majątkowym lub finansowym jest ona zobowiązana do ujawnienia tych zdarzeń w księgach rachunkowych, co wywołuje obowiązki związane z zamknięciem roku obrotowego.

Ponadto, w zakresie sprawozdania z działalności, jednostki mikro i małe mogą podjąć decyzję o rezygnacji ze sporządzania sprawozdania z działalności. Zgodnie z art. 49 ust. 4 i 5 ustawy o rachunkowości:

  1. Jednostka mikro, o której mowa w art. 3 ust. 1a pkt 1 i ust. 1b, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności jednostki zgodnie z ust. 1, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej, a w przypadku, o którym mowa w art. 48 ust. 3, jako informacje uzupełniające do bilansu, przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów (akcji) własnych określone w załączniku nr 4 do ustawy.
  2. Jednostka mała, która ma obowiązek sporządzania sprawozdania z działalności zgodnie z ust. 1, może nie sporządzać tego sprawozdania, pod warunkiem że w informacji dodatkowej przedstawi informacje dotyczące nabycia udziałów własnych, o których mowa w ust. 2 pkt 5.

Zatem niektóre jednostki mikro oraz jednostki małe mogą zrezygnować ze sporządzania sprawozdania z działalności, pod warunkiem zawarcia informacji dotyczących nabycia udziałów/akcji własnych w informacji dodatkowej, względnie jako informacje uzupełniające do bilansu.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?