Zapytanie

Podpis zaufany w praktyce

Treść zapytania

Czy mogę wykorzystywać podpis zaufany do podpisywania umów?


Odpowiedź

System informatyczny obsługujący usługę profilu zaufanego funkcjonuje na podstawie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczneW ramach tegoż systemu udostępniona została funkcja podpisu zaufanego, zgodnie z art. 20aa pkt 2) lit. b) ustawy. Definicja podpis zaufanego została zawarta w art. art. 3 pkt 14a), zgodnie z którym:

Użyte w ustawie określenia oznaczają:

(…)

14a) podpis zaufany – podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający:

  1. a) dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1, obejmujące:

– imię (imiona),

– nazwisko,

– numer PESEL,

  1. b) identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony,
  2. c) czas jego złożenia;

Powstaje zatem pytanie, czy tak opisane narzędzie spełnia wszystkie wymagania kwalifikowanego podpisu elektronicznego w rozumieniu rozporządzenia eIDAS. Obydwa rodzaje podpisów, czyli podpis zaufany i kwalifikowany podpis elektroniczny, są używane do podpisywania dokumentów elektronicznych. Jednakże, ich przeznaczenie i moc prawna różnią się. Kwalifikowany podpis elektroniczny to bardziej zaawansowana i skomplikowana forma podpisu elektronicznego. Wyróżnia się on szczególnie wysokimi wymaganiami technicznymi i organizacyjnymi. Kwalifikowany podpis elektroniczny jest oparty na kwalifikowanym certyfikacie. Ten rodzaj podpisu elektronicznego jest zazwyczaj stosowany w sytuacjach wymagających wyższego stopnia bezpieczeństwa, takich jak podpisywanie umów wymagających dla swojej ważności zachowania formy pisemnej .

Nie oznacza to jednak, że podpis zaufany nie ma żadnego znaczenia dla przedsiębiorcy. Można go wykorzystywać do podpisywania dokumentów takich jak sprawozdanie finansowe lub zgłoszenie aktualizacyjne CRBR. Niekiedy, podpis zaufany może być też wykorzystany w sytuacjach biznesowych. Podpisanie dokumentu profilem zaufanym spełnia bowiem wymogi formy dokumentowej.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?