Zapytanie

Postępowanie gospodarcze

Treść zapytania

Moimi kontrahentami są głównie podmioty profesjonalne. Kilku z moich kontrahentów mi nie płaci, więc rozważam wniesienie pozwów. Czy w moim przypadku zastosowanie znajdą przepisy o postępowaniu gospodarczym?


Odpowiedź

Przepisy o postępowaniu w sprawach gospodarczych mają zastosowanie w sprawach wymienionych w katalogu zawartym w art. 4582 § 1 kpc. Natomiast nie dotyczy to spraw z umów leasingu oraz z umów o roboty budowlane – jeżeli jedną ze stron jest konsument, z tym że sprawy te podlegają rozpoznaniu przez sąd gospodarczy. Co do zasady, stosowanie tych przepisów w sprawach wymienionych w katalogu z art. 4582 § 1 kpc jest obligatoryjne, jeśli podlegają one rozpoznaniu w procesie.

Najważniejsze różnice w postępowaniu procesowym w sprawach gospodarczych w porównaniu do ogólnych zasad procesowych dotyczą przede wszystkim reguł postępowania dowodowego. Te odmienności obejmują ograniczenia czasowe dotyczące przedstawiania twierdzeń i dowodów przez strony procesu (art. 4585 k.p.c.), możliwość umownego wyłączenia określonych dowodów w sprawie (art. 4589 k.p.c.) oraz zmianę hierarchii znaczenia dowodów, gdzie dowody z dokumentów mają pierwszeństwo przed dowodami z zeznań świadków (art. 45810 k.p.c.).

Ustawodawca wprowadza także odmienności w zakresie wykazywania nabycia, utraty lub zmiany uprawnienia strony w danym stosunku prawnym (art. 45811 k.p.c.). Legislator uzasadnia surowsze wymagania procesowe przekonaniem, że ze względu na ważność stosunków cywilnoprawnych w obrocie gospodarczym, postępowanie w sprawach gospodarczych powinno przebiegać szybko i efektywnie. Efektywność postępowania w sprawach gospodarczych jest także wspierana przez zakaz zmiany podmiotowej i przedmiotowej powództwa, ograniczenie możliwości fakultatywnego zawieszenia postępowania (art. 4588‑ k.p.c.) oraz sankcje nakładane na strony, które nie skorzystały z pozasądowego rozwiązania sporu, w postaci obciążenia ich kosztami procesu (art. 45812 k.p.c.).

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?