Zapytanie

Postępowanie konsumenckie

Treść zapytania

Kiedy zastosowanie znajdą przepisy o postępowaniu konsumenckim?


Odpowiedź

Na mocy nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego, która zasadniczo weszła w życie życie 1 lipca bieżącego roku, wprowadzony został nowy dział poświęcony postępowaniom między konsumentem a przedsiębiorcą. Istotną zmianą jest to, że nowe przepisy znajdą zastosowanie nawet w przypadku, gdy firma przestanie istnieć w trakcie trwania procesu sądowego. Kluczowym kryterium jest fakt, czy działalność gospodarcza była prowadzona w chwili, gdy sprawa została przedstawiona sądowi.

Zgodnie z art. 45814 § 1 kpc:

Przepisy niniejszego działu stosuje się w sprawach o roszczenia konsumenta przeciwko przedsiębiorcy oraz o roszczenia przedsiębiorcy przeciwko konsumentowi, o ile konsument ten jest stroną postępowania.

Przede wszystkim, nowe przepisy będą miały zastosowanie we wszystkich postępowaniach, w których jedną ze stron jest konsument. Oznacza to, że zostaną uwzględnione w sprawach, w których konsument osobiście występuje jako strona, a nie w przypadku, gdy jego interesy reprezentuje organizacja zajmująca się ochroną praw konsumentów. Ta zmiana ma na celu bezpośrednie uwzględnienie indywidualnych potrzeb i praw konsumentów, którzy decydują się samodzielnie bronić swoich interesów przed sądem.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?