Zapytanie

Pożyczka dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością od wspólnika

Treść zapytania

Planuję udzielić pożyczkę spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w której jestem członkiem zarządu, czy mogę to zrobić?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Zawarcie przez spółkę kapitałową umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób, wymaga zgody zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

W związku z powyższym udzielenie spółce pożyczki przez członka zarządu wymaga zgody na dokonanie takiej czynności wyrażonej przez zgromadzenie wspólników.

Zgodnie z art. 17 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

Jeżeli do dokonania czynności prawnej przez spółkę ustawa wymaga uchwały wspólników albo walnego zgromadzenia bądź rady nadzorczej, czynność prawna dokonana bez wymaganej uchwały jest nieważna.

Zawarcie umowy pożyczki bez uzyskania zgody zgromadzenia wspólników skutkuje jej nieważnością

Zgodnie z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych:

Zgoda może być wyrażona przed złożeniem oświadczenia przez spółkę albo po jego złożeniu, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez spółkę. Potwierdzenie wyrażone po złożeniu oświadczenia ma moc wsteczną od chwili dokonania czynności prawnej.

Zgodę zgromadzenia wspólników można uzyskać: (i) przed zawarciem umowy pożyczki lub (ii) w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia pożyczki.

Pamiętać należy również, że zgodnie z art. 210 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje rada nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników.

W konsekwencji, przy zawieraniu umowy pożyczki ze spółką, członek zarządu musi być reprezentowany przez specjalnego pełnomocnika powołanego przez zgromadzenie wspólników.

Podsumowując: zawarcie umowy pożyczki przez członka zarządu spółki ze spółką dla swojej ważności wymaga: (i) zgody zgromadzenia wspólników, oraz (ii) zawarcia przez specjalnego pełnomocnika powołanego przez zgromadzenie wspólników

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?