Zapytanie

Prawa autorskie osobiste i majątkowe

Treść zapytania

Czym różnią się osobiste autorskie prawa autorskie od autorskich praw majątkowych?


Odpowiedź

Prawa autorskie dzielą się na dwa podstawowe rodzaje:

 1. prawa osobiste (nazywane również niemajątkowymi);
 2. prawa majątkowe.

Zgodnie z art. 16 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się lub zbyciu więź twórcy z utworem. W związku z powyższym, nie ma możliwości przeniesienia autorskich praw osobistych na osobę trzecią.

Do autorskich praw osobistych zaliczamy m.in.:

 1. autorstwa utworu;
 2. oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo;
 3. nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania;
 4. decydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności;
 5. nadzoru nad sposobem korzystania z utworu.

Zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawa autorskie majątkowe, to: (i) prawo do korzystania z utworu, (ii) prawo do rozporządzania utworem na wszystkich polach eksploatacji, oraz (iii) prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

W związku z powyższym prawa autorskie majątkowe charakteryzują się tym, że oznaczają prawo do rozporządzania utworem i czerpania korzyści majątkowych ze stworzonego dzieła (np. poprzez sprzedaż praw do utworu).

Zgodnie z ww. ustawą, umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe powinna posiadać następujące cechy:

 1. być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 prawa autorskiego);
 2. określać jasno konkretne pola eksploatacji, czyli zakres wykorzystania utworu. (art. 41 prawa autorskiego).

Pola eksploatacji, są to sposoby korzystania z utworu. Katalog pól eksploatacji znajduje się w art. 50 ustawy prawa autorskie. Nie jest on zamknięty, co jakiś czas pojawiają się bowiem nowe pola eksploatacji. Umowa musi precyzyjnej wskazywać pola eksploatacji.

 1. określać wynagrodzenie twórcy za określone pola eksploatacji lub jasno wskazywać, że podane wynagrodzenie dotyczy wszystkich dozwolonych pól eksploatacji (art. 45 prawa autorskiego);
 2. jeśli przekazanie praw autorskich następuje nieodpłatnie, należy to w umowie wyraźnie zaznaczyć (art. 43 prawa autorskiego).

Podsumowując, najważniejszym elementem praw autorskich osobistych jest to, że zawsze pozostają z twórcą niezależnie od tego co dzieje się z prawami majątkowymi. Prawa majątkowe mogą być dowolnie przenoszone na kolejne osoby trzecie zarówno. Dzięki temu nie tylko twórca może czerpać korzyści za korzystanie z utworu na dowolnych polach eksploatacyjnych.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?