Zapytanie

Prawa osób, których dane przetwarzam

Treść zapytania

Jeśli przetwarzam dane osobowe w swojej działalności gospodarczej, jakie są prawa osób, których dane przetwarzam?


Odpowiedź

Osoby, których dane dotyczą mają na gruncie RODO następujące prawa:

Prawo do informacji (Artykuł 13 i 14 RODO): Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do otrzymania klarownych i zrozumiałych informacji dotyczących przetwarzania ich danych osobowych. Te informacje powinny obejmować cel przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych, odbiorców danych oraz inne istotne informacje.

Prawo dostępu (Artykuł 15 RODO): Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo uzyskać od administratora danych potwierdzenie, czy ich dane są przetwarzane, a także dostęp do tych danych oraz pewnych informacji dotyczących samego procesu przetwarzania.

Prawo do sprostowania (Artykuł 16 RODO): Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych dotyczących ich osoby.

Prawo do usunięcia (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) (Artykuł 17 RODO): W określonych przypadkach osoby, których dane są przetwarzane, mogą zażądać usunięcia swoich danych osobowych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania (Artykuł 18 RODO): W niektórych sytuacjach osoby, których dane są przetwarzane, mogą zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych.

Prawo do przenoszenia danych (Artykuł 20 RODO): Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo otrzymać dostęp do swoich danych w ustrukturyzowanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego, oraz przekazać te dane innemu administratorowi danych.

Prawo do sprzeciwu (Artykuł 21 RODO): Osoby, których dane są przetwarzane, mają prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w określonych przypadkach.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?