Zapytanie

Programy badawcze i innowacyjne

Treść zapytania

Jakie są zasady dotyczące unijnych programów badawczych i innowacyjnych, a także jak skorzystać z finansowania na badania i rozwój?


Odpowiedź

Unijne programy badawcze i innowacyjne są częścią szerszej inicjatywy Unii Europejskiej mającej na celu wspieranie działań badawczych, rozwojowych i innowacyjnych w różnych sektorach gospodarki. Kluczowymi programami w tej dziedzinie są Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacji – Program Horyzont Europa (ang. Horizon Europe) oraz Program Ramowy na rzecz Konkurencyjności Przemysłów i Przedsiębiorstw – Program COSME. Poniżej przedstawiam ogólne zasady oraz informacje dotyczące skorzystania z finansowania na badania i rozwój w ramach tych programów:

Program Horyzont Europa:

 1. Struktura Programu:
  • Program Horyzont Europa obejmuje szereg obszarów priorytetowych, takich jak doskonałość naukowa, globalne wyzwania, innowacyjna Europa, oraz instytucje otwarte na społeczeństwo.
 2. Instrumenty Finansowe:
  • Program Horyzont Europa oferuje różne instrumenty finansowe, w tym dotacje, umowy ramowe na innowacje oraz pożyczki na cele badawcze i innowacyjne.
 3. Priorytety:
  • Priorytety finansowania obejmują m.in. badania i innowacje w obszarze zdrowia, cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju, klimatu, energii, bezpieczeństwa i obronności, oraz innych dziedzin.
 4. Otwarte Dla Współpracy Międzynarodowej:
  • Program jest otwarty na współpracę międzynarodową, co oznacza, że firmy spoza UE również mogą uczestniczyć w projektach.
 5. Konkursy i Wnioski:
  • Finansowanie jest przyznawane w ramach konkursów, na które firmy, instytucje badawcze i inne organizacje mogą składać wnioski zgodnie z wyznaczonymi terminami.
 6. Współpraca Przemysłu i Badan Naukowych:
  • Program promuje współpracę między sektorem przemysłowym a badaniami naukowymi, zachęcając do tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Program COSME:

 1. Wsparcie dla MŚP:
  • Program COSME skupia się na wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) poprzez dostęp do finansowania, promocję przedsiębiorczości, oraz ułatwienia dostępu do rynków zagranicznych.
 2. Instrumenty Finansowe:
  • COSME oferuje różne instrumenty finansowe, takie jak pożyczki, gwarancje kredytowe, oraz fundusze ryzyka dla MŚP.
 3. Współpraca i Rozwój Rynków:
  • Program wspiera współpracę transgraniczną MŚP, pomaga w rozwijaniu zdolności eksportowych, a także promuje innowacje i rozwój rynków.
 4. Rozwój Klastrów:
  • COSME wspiera rozwój klastrów przemysłowych, co ma na celu zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Procedury i Wnioskowanie:

 1. Znalezienie Odpowiedniego Programu:
  • Przedsiębiorstwa powinny dokładnie zapoznać się z priorytetami i instrumentami finansowymi dostępnymi w ramach programów, aby znaleźć ten, który najlepiej odpowiada ich potrzebom.
 2. Skladanie Wniosków:
  • Składanie wniosków o finansowanie odbywa się w określonych terminach, zwykle w ramach konkursów ogłaszanych przez Komisję Europejską lub inne instytucje zarządzające programami.
 3. Współpraca i Partnerstwa:
  • Wiele projektów wymaga współpracy między różnymi sektorami i krajami, dlatego warto szukać partnerów i uczestniczyć w konsorcjach.
 4. Procedury Oceny:
  • Wnioski są oceniane przez niezależnych ekspertów, a projekty wybrane do finansowania muszą spełniać określone kryteria jakościowe i innowacyjne.
 5. Monitorowanie i Realizacja Projektu:
  • Realizacja projektów finansowanych przez UE podlega monitorowaniu, a beneficjenci są zobowiązani do raportowania postępów.

Firmy zainteresowane finansowaniem na badania i rozwój w ramach programów UE powinny regularnie sprawdzać ogłoszenia o konkursach, zwracając uwagę na kryteria wyboru, oraz bieżące informacje na stronach internetowych Komisji Europejskiej oraz innych instytucji zarządzających programami. Wsparcie może być dostępne dla różnych sektorów i dziedzin, a skorzystanie z unijnych programów może przyczynić się do rozwoju innowacyjnych projektów.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?