Zapytanie

Prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie

Treść zapytania

Prowadzimy od 3 lat stowarzyszenie i zastanawiamy się nad jego dalszym rozwojem. Czy stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą i na jakich zasadach?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.

Z zastrzeżeniem art. 42 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach:

Stowarzyszenie zwykłe nie może: (…) prowadzić działalności gospodarczej.

W związku z powyższym tylko stowarzyszenie rejestrowe może prowadzić działalność gospodarczą.

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga dostosowania statutu stowarzyszenia poprzez wprowadzenie odpowiednich zapisów m.in. możliwości prowadzenia działalności gospodarczej, przeznaczenia dochodu w całości na realizację celów statutowych oraz wskazania przedmiotu działalności gospodarczej (określonego kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD).

W szczególności trzeba pamiętać, że działalność gospodarcza prowadzona przez stowarzyszenie może mieć jedynie charakter wspomagający wobec działalności statutowej. W praktyce oznacza to, że nigdy nie może ona dominować nad celami określonymi w statucie organizacji

Finalnie rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej wymaga również uprzedniego zgłoszenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Zgłoszenie następuje na specjalnym formularzu przy wykorzystaniu Portalu Rejestrów Sądowych: https://prs.ms.gov.pl. Koszt zgłoszenia wynosi 600 zł.

Co do zasady do stowarzyszenia prowadzącego działalność gospodarczą zastosowanie znajdą przepisy odpowiednie jak dla zwykłego przedsiębiorcy, m.in. ustawa o rachunkowości.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?