Zapytanie

Przedawnienie roszczeń

Treść zapytania

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą polegającą na malowaniu budynków. W 2022 roku w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej zawarłem ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością umowę, na podstawie której miałem odmalować całe biuro tej spółki. Po zakończonej pracy wystawiłem fakturę. Spółka do dzisiaj nie zapłaciła mi tej faktury. Czy są jakieś terminy, po których mogę utracić możliwość dochodzenia przed sądem sprawiedliwości?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 118 kc:

Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.

W związku z powyższym Pana roszczenie (tj. o zapłatę faktury) ulegnie przedawnieniu z upływem 3 lat. Zakładając więc, na przykład że spółka miała Panu zapłacić w czerwcu 2022 roku, Pana roszczenie ulegnie przedawnieniu z dniem 31 grudnia 2025 roku. Do tego czasu ma Pan prawo wystąpić na drogę sądową w celu skutecznego dochodzenia swojej wierzytelności.

Po upływie 3 letniego terminu przedawnienia Pana roszczenia, nie będzie mógł Pan skutecznie dochodzić tego roszczenia przed sądem, dłużnik (spółka) będzie miała prawo powołania się na przedawnienie, co skutkowało będzie oddaleniem pozwu.

Zgodnie z art. 117 § 2 kodeksu cywilnego:

Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia. Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?