Zapytanie

Przekształcenie w spółkę zagraniczną

Treść zapytania

Czy możliwe jest przekształcenie spółki polskiej w spółkę zagraniczną?


Odpowiedź

Spółka Polska może zostać przekształcona w spółkę zagraniczną. Przekształcenia, w tym również przekształcenia transgraniczne, są regulowane przez przepisy kodeksu spółek handlowych. Znajdą one zastosowanie na tzw. etapie krajowym. Na tzw. etapie zagranicznym, stosowane będą przepisy właściwego prawa państwa obcego – szczególnie w zakresie regulowania obowiązków rejestrowych i ewidencyjnych przekształconej spółki oraz, rzecz jasna, jej dalszej działalności.

Przekształceniu w spółkę zagraniczną mogą podlegać spółki kapitałowe oraz spółka komandytowo-akcyjna. Forma spółki zagranicznej (docelowej, przekształconej) nie może być dowolna. Dopuszczalne jest przekształcenie w spółkę, której forma została zawarta w załączniku II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. oraz mającą siedzibę na terenie państwa członkowskiego UE lub EOG.

Przekształceniu transgranicznemu nie może podlegać spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, spółka w upadłości oraz spółka, której celem jest zbiorowe inwestowanie kapitału pozyskanego w drodze emisji publicznej.

Procedurę przekształcenia transgranicznego na etapie krajowym wygląda następująco:

  1. Sporządzenie planu przekształcenia
  2. Sporządzenie sprawozdań zarządu dla wspólników i pracowników,
  3. Poddanie planu przekształcenia badaniu przez biegłego rewidenta – co do zasady
  4. Zawiadomienie wspólników o zamiarze przekształcenia
  5. Złożenie dokumentów/informacji do sądu rejestrowego albo ich publikacja na stronie spółki
  6. Podjęcie uchwały o przekształceniu
  7. Wydanie przez KRS zaświadczenia o zgodności przekształcenia z prawem krajowym
  8. Zgłoszenie przekształcenia do sądu właściwego dla spółki przekształconej

W toku procesu przekształcenia, chronieni są wierzyciele spółki poprzez zgłaszanie uwag do planu przekształcenia (jeszcze na etapie przed podjęciem uchwały o przekształceniu transgranicznym) oraz poprzez żądanie zabezpieczenia roszczeń. Ochronie podlegają także wspólnicy, którzy mogą żądać odkupienia ich udziałów/akcji.

Uwzględniając wymagane terminy, proces transgranicznego przekształcenia trwa nawet około 8-10 miesięcy.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?