Zapytanie

Przeniesienie prawa autorskiego

Treść zapytania

Zawarłem z kontrahentem umowę o dzieło, w ramach której kontrahent ma przygotować kod źródłowy do strony internetowej prowadzonego przeze mnie przedsiębiorstwa. W jaki sposób w umowie powinna być uregulowana kwestia przeniesienia majątkowych praw autorskich?


Odpowiedź

Zasady przenoszenia prawa autorskich reguluje ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie z ww. ustawą, umowa przenosząca autorskie prawa majątkowe powinna posiadać następujące cechy:

  1. być sporządzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności (art. 53 prawa autorskiego);
  2. określać jasno konkretne pola eksploatacji, czyli zakres wykorzystania utworu. (art. 41 prawa autorskiego).

Pola eksploatacji, są to sposoby korzystania z utworu. Katalog pól eksploatacji znajduje się w art. 50 ustawy prawa autorskie. Nie jest on zamknięty, co jakiś czas pojawiają się bowiem nowe pola eksploatacji. Umowa musi precyzyjnej wskazywać pola eksploatacji.

  1. określać wynagrodzenie twórcy za określone pola eksploatacji lub jasno wskazywać, że podane wynagrodzenie dotyczy wszystkich dozwolonych pól eksploatacji (art. 45 prawa autorskiego);
  2. jeśli przekazanie praw autorskich następuje nieodpłatnie, należy to w umowie wyraźnie zaznaczyć (art. 43 prawa autorskiego).

Pamiętać należy, że nie można przekazać osobistych praw autorskich (tj. m.in. prawo do autorstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępniania go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania). Nawet po przeniesieniu praw majątkowych przedsiębiorca nie dysponujemy pełnymi prawami do utworu.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?