Zapytanie

Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowych

Treść zapytania

Czy jestem zobowiązany do prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych?


Odpowiedź

Tak, zgodnie z RODO, administrator danych jest zobowiązany do prowadzenia Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych. Obowiązek ten wynika z artykułu 30 RODO.

Rejestr Czynności Przetwarzania to dokument, w którym administrator danych musi zawrzeć informacje na temat wszystkich rodzajów przetwarzania danych osobowych, które są przez niego prowadzone. Rejestr ten ma na celu zapewnienie przejrzystości i dokumentacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych, co umożliwia ścisłą zgodność z wymaganiami RODO.

W Rejestrze Czynności Przetwarzania powinny być zawarte informacje takie jak:

  • Dane identyfikacyjne administratora danych i, w razie potrzeby, przedstawiciela administratora danych.
  • Cele przetwarzania danych osobowych.
  • Kategorie osób, których dane są przetwarzane.
  • Kategorie danych osobowych objętych przetwarzaniem.
  • Kategorie odbiorców, którym dane osobowe są ujawniane.
  • Przepływy danych do państw trzecich i/lub organizacji międzynarodowych (jeżeli ma to miejsce).
  • Okres przechowywania danych osobowych.
  • Opis środków technicznych i organizacyjnych stosowanych do zabezpieczenia danych.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?