Zapytanie

Roczne sprawozdanie finansowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Treść zapytania

Kto sporządza w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością roczne sprawozdanie finansowe i w jakiej formie?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego i przedstawia je właściwym organom, zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, postanowieniami statutu lub umowy.

Zgodnie z art. 3 ust. 6 ustawy o rachunkowości przez kierownika jednostki rozumie się członka zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członków tego organu. W spółce kapitałowej za sporządzenie sprawozdania finansowego odpowiada zarząd.

Następnie zgodnie z art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe podpisuje podając zarazem datę podpisu – osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu albo co najmniej jedna osoba wchodząca w skład tego organu – z tym zastrzeżeniem, że pozostali członkowie mają obowiązek złożenia oświadczenia w formie pisemnej, że sprawozdanie spełnia wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Członek zarządu może również odmówić podpisania sprawozdania finansowego, w takiej sytuacji jest zobowiązany do sporządzenie pisemnego uzasadnienia odmowy podpisania sprawozdania finansowego.

Zgodnie z art. 45 ust. 1f ustawy o rachunkowości sprawozdanie finansowe sporządza się w postaci elektronicznej oraz opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. Sprawozdanie sporządzane jest w specjalnym elektronicznym formacie XML.

Sprawozdanie finansowe spółki z o.o. należy sporządzić w terminie do trzech miesięcy po zakończeniu roku obrotowego, czyli zazwyczaj do 31 marca.

Podsumowując sprawozdanie finansowe sporządza zarząd we współpracy z księgowością w terminie do 31 marca, w specjalnym elektronicznym formacie XML opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?