Zapytanie

Rozwiązanie umowy z cudzoziemcem

Treść zapytania

Rozwiązałem umowę o pracę z pracownikiem – cudzoziemcem, który posiadał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Jakie w związku z tym mam obowiązki?


Odpowiedź

Wykonywanie pracy jest jednym z możliwych celów pobytu, uzasadniających uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy –  w szczególności tzw. zezwolenia jednolitego (zezwolenia na pobyt czasowy i pracę). Zgodnie z art. 101  pkt 1) ustawy o cudzoziemcach:

Art.  101. 

Zezwolenie na pobyt czasowy cofa się cudzoziemcowi, gdy:

  • ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy

(…)

Rozwiązanie umowy o pracę jest jednoznaczne z ustaniem celu pobytu i uzasadnia cofnięcie zezwolenia na pobyt i pracę przez wojewodę. W związku z tym, na cudzoziemcu ciąży obowiązek powiadomienia wojewody o rozwiązaniu umowy o pracę. Zgodnie z art. 121 ust. 1 ustawy o cudzoziemcach:

Cudzoziemiec przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o utracie pracy u któregokolwiek z podmiotów powierzających wykonywanie pracy, wymienionych w zezwoleniu.

(…)

Jednakże obowiązek powyższy nie ciąży na pracodawcy, a na cudzoziemcu. Pracodawca nie ma szczególnych obowiązków związanych ze zwolnieniem cudzoziemca, który uzyskał zezwolenia na pobyt i pracę. Natomiast pracodawca powinien pamiętać o wydaniu świadectwa pracy, wyrejestrowaniu pracownika z ZUS oraz zapłatę wszelkich należności (w tym wynagrodzenie i rekompensatę za niewykorzystany urlop zdrowotny).

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?