Zapytanie

Składki członkowskie a podatek

Treść zapytania

Czy jako przedsiębiorca mogę odliczać od podatku składki członkowskie w stowarzyszeniu?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 37 lit. c) ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem: (…) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne;

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 30 lit. d) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych:

Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: (…) składek na rzecz organizacji, do których przynależność podatnika nie jest obowiązkowa, z wyjątkiem: (…) składek na rzecz organizacji zrzeszających przedsiębiorców i pracodawców, działających na podstawie odrębnych ustaw – do wysokości łącznie nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty odpowiadającej 0,25% kwoty wynagrodzeń wypłaconych w poprzednim roku podatkowym, stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne; jeżeli przedsiębiorca nie wypłacał tych wynagrodzeń, kwota składek zaliczana do kosztów uzyskania przychodów w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 250 zł.

Aby więc wydatek na opłacenie przedmiotowych składek mógł być zaliczony do kosztów uzyskania przychodów, muszą być spełnione łącznie następujące przesłanki:

  1. wydatek powinien być poniesiony w celu osiągnięcia przychodu lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów,
  2. organizacja, na rzecz której opłacane są składki zrzesza przedsiębiorców i pracodawców,
  3. organizacja ta działa na podstawie odrębnej ustawy (właściwej ze względu na wskazaną w przepisie cechę przynależności do danej kategorii).

Z powołanego przepisu wynika, że (co do zasady) składki członkowskie, które podatnik ponosi na rzecz organizacji, do których przynależność nie jest obowiązkowa (a więc taka, która zależy od woli podatnika) nie można uznać za koszty uzyskania przychodów. Jest to reguła.

W związku z powyższym składki członkowskie na rzecz stowarzyszenia nie stanowią kosztów uzyskania przychodu, a w konsekwencji nie mogą zostać odliczone od podatku.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?