Zapytanie

Spółka w s24 z cudzoziemcem

Treść zapytania

Czy mogę założyć spółkę w s24 ze wspólnikiem, który nie jest Polakiem?


Odpowiedź

Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej szczegółowo reguluje kiedy i w jakiej formie osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego mogą podejmować działalność gospodarczą w Polsce. Część przedsiębiorców zagranicznych może podejmować działalność gospodarczą na takich samych zasadach jak obywatele Polscy. Dotyczy to przede wszystkim obywateli państw członkowskich UE. Niezależnie od powyższego, każdy cudzoziemiec może prowadzić w Polsce działalność w formie: spółki komandytowej, spółki komandytowo-akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prostej spółki akcyjnej i spółki akcyjnej. Aktualnie system s24 umożliwia założenie większości z tych spółek, tj.: spółkę jawną, komandytową, z ograniczoną odpowiedzialnością oraz prostą spółkę akcyjną.

Zatem polski przedsiębiorca może utworzyć spółkę w systemie s24 wraz z cudzoziemcem, na takich samym zasadach jak z polskim przedsiębiorcą. Natomiast, kwestia funkcjonowania w środowisku systemu s24 może wiązać się z praktycznymi problemami.

System s24 jest aktualnie dostępnym w języku polskim, co może wiązać się z koniecznością tłumaczenia dokumentów spółki. Wspólnik bowiem powinien mieć możliwość zapoznania się z treścią dokumentów spółki.

Innym praktycznym problemem związanym z funkcjonowaniem spółki w s24 może okazać się kwestia podpisywania dokumentów (w tym samej umowy spółki). System s24 przewiduje dwa sposoby podpisania dokumentów: kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Jeżeli cudzoziemiec nie posiada kwalifikowanego podpisu elektronicznego, jedynym sposobem na podpisanie dokumentów w s24 będzie podpis zaufany. Podpis zaufany wykorzystuje funkcjonalność profilu zaufanego. Z kolei dla założenia profilu zaufanego dla cudzoziemca, konieczne jest posiadanie przez niego numeru PESEL.

Procedura uzyskania numeru PESEL nie jest skomplikowana ani długotrwała. Wystarczy złożyć wniosek o nadanie numeru PESEL cudzoziemcowi w dowolnym urzędzie gminy oraz przedłożyć do wglądu dokument tożsamości. Wniosek zawiera wiele rubryk, natomiast przyjętą praktyką urzędów jest wymóg wypełnienia jedynie tych danych, które mogą być potwierdzone dokumentem tożsamości danej osoby. Jeżeli na dokumencie tożsamości nie ma danych np. o stanie cywilnym cudzoziemca (zwykle nie ma), to rekomendujemy nie wypełniać tych rubryk. W przypadku podania informacji o stanie cywilnym urząd może wezwać wnioskodawcę do przedłożenia dokumentów na potwierdzenia danych o stanie cywilnym, np. aktu małżeństwa. Zatem rekomendujemy skupić się na danych ujawnionych na dokumencie tożsamości (zwykle – imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia).

We wniosku o numer PESEL należy za to wskazać przepis, z którego wynika obowiązek posiadania numeru PESEL. Rekomendujemy wskazać art. 20ad ust. 1 pkt 4) ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne w zw. z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Cyfryzacji z dnia 29 czerwca 2020 r.: zakres danych oraz oświadczenia wymagane we wniosku o potwierdzenie profilu zaufanego: 1) dane dotyczące osoby wnioskującej: c) numer PESEL.

Po uzyskaniu numeru PESEL możliwe jest utworzenie profilu zaufanego, umożliwiającego podpisywanie dokumentów. W tym celu można wykorzystać system uwierzytelniania danych przez bankowość elektroniczną (jeśli cudzoziemiec posiada rachunek w banku działającym w Polsce) lub w wyznaczonej placówce, np. niektórych placówkach Poczty Polskiej.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?