Zapytanie

Sprawozdania finansowe stowarzyszenia rejestrowego

Treść zapytania

Jestem członkiem zarządu stowarzyszenia nieprowadzącego działalności gospodarczej, czy jako zarząd mam obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego?


Odpowiedź

Członkowie zarządu stowarzyszenia rejestrowego co do zasady mają obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia go zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości.

Regulacja prawne dot. obowiązku sporządzenia, zatwierdzenia oraz składania w odpowiednim rejestrze sprawozdania finansowego zostały przewidziane w ustawie o rachunkowości.

Art. 2 ust. 1 pkt 1) ustawy o rachunkowości przewiduje katalog podmiotów objętych tą regulacją, m.in. inne osoby prawne.

Zgodnie z art. 17 ust. 1 prawa o stowarzyszeniach, stowarzyszenie rejestrowe uzyskuje osobowość z chwilą wpisu do rejestru.

W związku z powyższym, przepisy ustawy o rachunkowości znajdą zastosowanie do stowarzyszeń rejestrowych.

Art. 45 ust. 1 ustawy o rachunkowości przewiduje obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego wszystkim podmiotom objętych regulacjami ustawy o rachunkowości.

W związku z powyższym stowarzyszenie rejestrowe ma obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego.

Organ sporządzający sprawozdanie finansowe oraz termin jego zatwierdzenia zostały przewidziane przez art. 52 ust. 1 – 3 ustawy o rachunkowości. W stowarzyszeniu rejestrowym organem odpowiedzianym za przygotowanie sprawozdania finansowego jest zarząd stowarzyszenia, który ma obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe, nie później niż w terminie 3 miesięcy od zamknięcia roku obrotowego (co do zasady do 31 marca następnego roku). Pod sprawozdaniem podpisuje się zarząd wraz z osobom, której powierzono prowadzenie ksiąg rejestrowych.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone przez organ zatwierdzający nie później niż w terminie 6 miesięcy od zamknięcia roku obrotowego (co do zasady do 30 września następnego roku).

Zasady podpisania sprawozdania finansowego zostały uregulowane w art. 53 ust. 2 – 3 ustawy o rachunkowości.

Organem zatwierdzającym jest organ, któremu statut stowarzyszenia rejestrowego przyznał kompetencję do zatwierdzenia sprawozdania finansowego. Jeżeli statut nie przyznał żadnemu z organów stowarzyszenia takiej kompetencji, zastosowanie znajdzie art. 11 ust. 1 prawa o stowarzyszeniach zgodnie z którym istnieje domniemanie kompetencji na rzecz walnego zebrania członków. W związku z powyższym, organem zatwierdzającym będzie walne zebranie członków.

Obowiązek złożenia sprawozdania finansowego w KRS został uregulowany w rozdziale 7 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy o rachunkowości, do stowarzyszeń nieprowadzących działalności gospodarczej nie mają zastosowania przepisy m.in. rozdziału 7 ustawy o rachunkowości. W związku z powyższym, stowarzyszenia rejestrowe nieprowadzące działalności gospodarczej nie mają obowiązku składania sprawozdania finansowego w KRS.

Wyjątkiem od obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego przez stowarzyszenie rejestrowe jest sytuacja w której stowarzyszenia zgodnie z art. 10a ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. W takiej sytuacji zgodnie z art. 2 ust. 5 ustawy o rachunkowości, nie stosuje się przepisów tej ustawy, a w konsekwencji taka organizacja nie ma obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?