Zapytanie

Sprzedaż przedsiębiorstwa a kwestie pracownicze

Treść zapytania

Planuje sprzedaż przedsiębiorstwa na rzecz innego podmiotu. Czy w związku z tym muszę rozwiązywać umowę z każdym pracownikiem i czy mam jakieś obowiązki względem pracowników?


Odpowiedź

Przy sprzedaży przedsiębiorstwa może dojść do „przejścia zakładu pracy lub jego części” w rozumieniu przepisów kodeksu pracy. „Zakład” w rozumieniu kp rozumieć to zespół środków majątkowych i osobowych oraz organizacyjnych. Przedmiotem przejścia jest zakład stanowiący połączenie zasobów zorganizowanych w celu prowadzenia działalności gospodarczej, bez względu na to, czy służy on do prowadzenia działalności podstawowej, czy też pomocniczej. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 3 czerwca 1988 roku (sygn. akt: I PKN 159/98)

…dla zakresu zastosowania normy z art. 231 § 1 obojętny jest przedmiot działalności prowadzonej przez nowego pracodawcę na podstawie majątku przejętego w całości lub w części od poprzedniego pracodawcy, a więc nie musi to być działalność tego samego czy podobnego rodzaju

Kodeks pracy reguluje skutki przejścia zakładu pracy w odniesieniu do jednego pracownika. Zgodnie z art. 231 § 1 kp:

W razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem przepisów § 5.

Wyżej wskazany przepis wprowadza sukcesję generalną w stosunkach pracy między dotychczasowym pracodawcą (zbywcą przedsiębiorstwa) a nowym pracodawcą (nabywcą przedsiębiorstwa). Oznacza to, że nabywca przedsiębiorstwa wejdzie w ogół sytuacji prawnej w zakresie stosunków pracy zbywcy przedsiębiorstwa – w zakresie w jakim przedsiębiorstwo stanowi zakład pracy lub jego część. W praktyce oznacza to, że w razie przejścia zakładu pracy dotychczasowy pracodawca nie ma obowiązku rozwiązywać umowy o pracę z każdym kolejnym pracownikiem. Wręcz przeciwnie – zgodnie z art. 231 § 6 kp:

Przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

Zatem dotychczasowy pracodawca nie tylko nie ma obowiązku rozwiązania umowy z pracownikami, lecz wręcz nie może wypowiedzieć umowy o pracę z tej przyczyny, że planowane jest przejście zakładu pracy. Do czasu wypowiedzenia pracownikom warunków pracy i płacy przez nowego pracodawcę, nowego pracodawcę wiążą dotychczasowe warunki umów o pracę.

Nie oznacza to, że dotychczasowy pracodawca nie będzie miał żadnych obowiązków w przypadku zbycia przedsiębiorstwa, prowadzącego do przejścia zakładu pracy. W przypadku przejścia zakładu pracy, na dotychczasowym (i nowym) pracodawcy ciążą obowiązki informacyjne względem pracowników. W terminie najpóźniej 30 dni przed przewidywanym dniem przejścia zakładu pracy są oni obowiązani do poinformowania pracowników na piśmie o przewidywanym terminie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, jego przyczynach, prawnych, ekonomicznych oraz socjalnych skutkach dla pracowników, a także zamierzonych działaniach dotyczących warunków zatrudnienia pracowników, w szczególności warunków pracy, płacy i przekwalifikowania.

Dodatkowo, w przypadku, w którym u pracodawcy (odpowiednio: dotychczasowym lub nowym) działa związkowa organizacja zakładowa, wyżej wskazane obowiązki informacyjne obciążają pracodawców względem zakładowych organizacji związkowych, zgodnie z art. 261 ust. 2-3 ustawy o związkach zawodowych.

W związku z przejściem zakładu pracy, dotychczasowy pracodawca powinien wydać także dokumentację pracowniczą nowemu pracodawcy – w zakresie pracowników, których dotknęły skutki przejścia zakładu pracy.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?