Zapytanie

Termin dokonania zmiany w KRS

Treść zapytania

W jakim terminie powinienem zgłosić zmianę w KRS?


Odpowiedź

Zgodnie z art. 22 ustawy o KRS:

Wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Wydarzeniem uzasadniającym dokonanie wpisu może być: (i) zmiana struktury udziałowej spółki, (ii) zmiana w organach statutowych, (iii) ujawnienie zatwierdzonego sprawozdania finansowego, etc.

W razie uchybienia terminu z art. 22 ustawy o KRS w zakresie złożenia odpowiedniego wniosku, sąd rejestrowy wszczyna postępowanie przymuszające. Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o KRS:

W przypadku stwierdzenia, że wniosek o wpis do Rejestru lub dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy wzywa obowiązanych do ich złożenia – wyznaczając dodatkowy 7-dniowy termin.

Uchybienie 7 dniowemu terminowi wskazanemu w wezwaniu, o którym mowa w art. 22 ustawy o KRS, skutkuje nałożeniem grzywny, której wysokość jest ustalana na podstawie art. 1052 kodeksu postępowania cywilnego i wynosi za pierwszym razem nie więcej niż 15 tys. zł, łącznie nie więcej 1 mln zł.

Zgodnie z art. 1052 kodeksu postępowania cywilnego:

W jednym postanowieniu sąd może wymierzyć grzywnę nie wyższą niż piętnaście tysięcy złotych, chyba że dwukrotne wymierzenie grzywny okazało się nieskuteczne. Ogólna suma grzywien w tej samej sprawie nie może przewyższać miliona złotych. W razie wykonania czynności przez dłużnika lub umorzenia postępowania grzywny niezapłacone do tego czasu ulegają umorzeniu.

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?