Zapytanie

Umowa z dalszym podwykonawcą

Treść zapytania

Czy jako podwykonawca mogę zlecić podmiotowi trzeciemu wykonanie prac objętych umową podwykonawczą dotyczącą robót budowlanych?


Odpowiedź

W polskim prawie cywilnym nie ma zasady osobistego świadczenia przez dłużnika. Zgodnie z art. 356 § 1 kc:

Wierzyciel może żądać osobistego świadczenia dłużnika tylko wtedy, gdy to wynika z treści czynności prawnej, z ustawy albo z właściwości świadczenia.

Zatem dłużnik będzie zobowiązany do osobistego świadczenia tylko w wyjątkowych sytuacjach, czyli gdy wynika to z treści czynności prawnej, ustawy albo z właściwości świadczenia. Wyżej wskazana zasada ma zastosowanie także do umów o roboty budowlane oraz do umów podwykonawczych, zawieranych w związku z umowami o roboty budowlane. Sama możliwość zawarcia umów podwykonawczych, w ramach których główny wykonawca powierza wykonanie części prac objętych przedmiotowym zakresem odpowiedniej umowy o roboty budowlane, jest emanacją tej zasady.

Co więcej, w kodeksie cywilnym można doszukiwać się także normatywnych podstaw dla umów zawieranych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami. Zgodnie z art. 6471 § 1 kc:

Inwestor odpowiada solidarnie z wykonawcą (generalnym wykonawcą) za zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót budowlanych, których szczegółowy przedmiot został zgłoszony inwestorowi przez wykonawcę lub podwykonawcę przed przystąpieniem do wykonywania tych robót, chyba że w ciągu trzydziestu dni od dnia doręczenia inwestorowi zgłoszenia inwestor złożył podwykonawcy i wykonawcy sprzeciw wobec wykonywania tych robót przez podwykonawcę.

Z kolei zgodnie z art. 6471 § 5 kc:

Przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do solidarnej odpowiedzialności inwestora, wykonawcy i podwykonawcy, który zawarł umowę z dalszym podwykonawcą, za zapłatę wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy.

Nie może zatem budzić wątpliwości, że zawarcie przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą umowy, mającej za przedmiot część prac objętych zakresem przedmiotowym umowy podwykonawcze, jest jak najbardziej dopuszczalne, o ile nic innego nie wynika z umowy podwykonawczej. Czasami bowiem nawet zawarcie nawet samej umowy podwykonawczej może być niedopuszczalne ze względu na zastrzeżenie osobistego świadczenia wykonawcy, w tym w szczególności na podstawie art. 36a ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych. Przed zawarciem umowy podwykonawczej (względnie – umowy z dalszym podwykonawcą), należy przeanalizować postanowienia umowy głównej (względnie – umowy podwykonawczej).

Najnowsze zapytania

Ekspres do kawy jako koszt

Planuję zakupić do firmy ekspres do kawy, do korzystania przez gości i pracowników. Czy taki ekspres będzie mógł stanowić koszt uzyskania przychodu?

Wady i zalety grupy spółek

Zastanawiam się nad zmianą ładu korporacyjnego w ramach struktury moich firm, które są ze sobą powiązane. Jakie korzyści i zagrożenia płyną z zarejestrowania grupy spółek według nowych przepisów ksh?

Grupa spółek

Na czym polega nowa regulacja dotycząca grup spółek?